🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Opublikowano 15.07.2019, 10:00
© Reuters.  Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
UAH/PLN
-

(PAP) Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 8 do 14 lipca

POLIMEX MOSTOSTAL SA - wybór oferty spółki zależnej

Zarząd Polimex Mostostal SA powziął wiadomość o wyborze oferty Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (spółka zależna od emitenta) złożonej razem z AGAT SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez PERN SA na budowę zbiornika magazynowego. Wynagrodzenie za realizację zadania wynosi ok. 51 mln PLN netto, z czego na Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. przypada wynagrodzenie w wysokości ok. 25,7 mln PLN netto.

ZPUE SA - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd ZPUE SA 8 lipca 2019 roku powziął informację o wyborze oferty emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na dostawę stacji transformatorowych zorganizowanym przez TAURON Dystrybucja SA. W oparciu o złożoną przez emitenta ofertę zamówienie zostanie wykonane za cenę netto 28 903 tys. PLN.

MOSTOSTAL ZABRZE SA - zawarcie umów przez spółkę zależną

8 lipca 2019 roku spółka zależna emitenta - MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe SA (MZRP) zawarła z MHWirth AS z siedzibą w Kristiansand/Norwegia (zamawiający) dwie umowy dotyczące dostaw wież wiertniczych AWILCO I i AWILCO II. Szacunkowa wartość prac objętych umowami wynosi ok. 5,2 mln USD netto, przy czym całkowite końcowe wynagrodzenie umowne obliczone zostanie na podstawie rzeczywiście wykonanych prac ustalonych na bazie obmiaru powykonawczego i cen jednostkowych.

ACTION SA W RESTRUKTURYZACJI - podjęcie decyzji o zamiarze rozpoczęcia procedury łączenia spółki ze spółką zależną

8 lipca 2019 roku zarząd emitenta podjął decyzję o zamiarze połączenia ACTION SA w restrukturyzacji (jako spółki przejmującej) ze spółką zależną ACTIONMED Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej). Łączenie spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

FEERUM SA - zawarcie warunkowego aneksu do umowy znaczącej

8 lipca 2019 roku zarząd spółki otrzymał podpisany w trybie obiegowym aneks nr 1, datowany na dzień 3 lipca 2019 roku, do umowy sprzedaży kompleksu silosów zbożowych o łącznej wartości 13.304.497,62 Euro zawartej 27 listopada 2018 roku pomiędzy emitentem a EPICENTR K LLC z siedzibą w Kijowie (Ukraina). Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 1, strony zmieniły następujące istotne warunki umowy: dokonały zmian szczegółowej specyfikacji technicznej zamówienia, wskutek czego łączna wartość zamówienia została zwiększona z kwoty 13.304.497,62 Euro do kwoty 14.300.00,00 Euro, uzgodniły nowy harmonogram płatności ceny (z wyjątkiem zaliczki), zwiększyły kwotę zaliczki z 1.995.674,62 Euro do kwoty 2.145.000,00 Euro, wydłużyły termin płatności zaliczki do 21 lipca 2019 roku, zmieniły harmonogram wykonania umowy ustalając, między innymi, że wszystkie dostawy silosów zostaną zrealizowane w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

STALPROFIL SA - zawarcie umów z O.G.P. Gaz-System SA na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń, Część 1 i 2

Zarząd STALPROFIL SA 9 lipca 2019 r. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez O.G.P. Gaz - System SA dwóch umów pomiędzy STALPROFIL SA (wykonawca) a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA (zamawiający), których przedmiotem jest generalna realizacja dwóch z trzech części gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń: umowy o generalną realizację Części nr 1 gazociągu o długości ok. 78 km i wartości netto 272 898 762,14 zł, umowy o generalną realizację Części nr 2 gazociągu o długości ok. 56 km i wartości netto 141 000 000,00 zł.

STALEXPORT AUTOSTRADY SA - kontrakt na przebudowę odwodnienia

9 lipca 2019 roku zarząd Stalexport Autostrady SA został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska SA (zamawiający) o wystawieniu w dniu 9 lipca 2019 roku przez zamawiającego listu zatwierdzającego dla Pavimental Polska Sp. z o.o. (wykonawca). Wystawienie ww. listu zatwierdzającego oznacza przyjęcie przez zamawiającego oferty wykonawcy złożonej w przetargu na realizację kontraktu ryczałtowego "Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część III" F2b-10-2018"). Wartość kontraktu wynosi 15.032.717,49 PLN netto. W ramach kontraktu przebudowany zostanie 2.750 m odcinek systemu odwodnienia autostrady A4 Katowice- Kraków.

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA - otrzymanie informacji o podjęciu uchwały zarządu spółki zależnej o rozpoczęciu procesu realizacji inwestycji deweloperskiej

9 lipca 2019 roku zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE SA otrzymał informację od zarządu swojej spółki zależnej CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. o wyrażeniu przez nią - jako jedynego udziałowca spółki zależnej CDI 4 Sp. z o.o. - zgody na rozpoczęcie przez CDI 4 inwestycji deweloperskiej w Bydgoszczy na osiedlu Okole, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o szacowanych przychodach z inwestycji ok. 43 mln PLN i na nabycie przez CDI 4 nieruchomości pod tę inwestycję.

GINO ROSSI SA - pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy spółki o zamiarze połączenia ze spółkami zależnymi

9 lipca 2019 roku zarząd Gino Rossi SA po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze swoimi spółkami zależnymi, tj. GR Trade Mark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gino Rossi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Gino Rossi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (spółki przejmowane). Połączenie spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku każdej ze spółek przejmowanych na spółkę bez podwyższenia kapitału zakładowego.

LABO PRINT SA - zawarcie istotnej umowy kredytowej

9 lipca 2019 r. zarząd spółki zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.850,0 tys. zł na sfinansowanie nabycia urządzeń poligraficznych.

TOWER INVESTMENTS SA - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

9 lipca 2019 r. zarząd spółki poinformował, że Tower Project Sp. z o.o. (spółka zależna), nabyła w ramach postępowania upadłościowego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zaskocz sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, na którą składają się w szczególności nieruchomości oraz park maszynowy przeznaczony do produkcji wyrobów spożywczych. Cena zakupu wynosi 2.760.000 złotych.

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA - zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

9 lipca 2019 r. zarząd emitenta poinformował o otrzymaniu przez Pekabex Bet SA (spółkę zależną) podpisanej przez Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. (inwestor) umowy o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie budynku zgodnie z dokumentami projektowymi, które będą przekazane przez inwestora. Przedmiotowy obiekt znajduje się w Piastowie. Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet SA za wykonanie umowy wynosi 24.950.000,00 zł. netto.

P.A. NOVA SA - zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja zakładu Dr. Schumacher GmbH w Malsfeld-Beiseförth.

10 lipca 2019 roku do siedziby spółki wpłynął podpisany aneks do umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Dr. Schumacher GmbH z siedzibą w Malsfeld-Beiseförth (Niemcy) jako inwestorem a P.A. NOVA SA jako wykonawcą. Na podstawie niniejszego aneksu zmianie uległ zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w związku z czym zwiększeniu uległo wynagrodzenie umowne netto do kwoty 13.163.181,81 EUR.

SOHO DEVELOPMENT SA - połączenie ze spółką zależną Mińska Development sp. z o.o.

10 lipca 2019 r. do rejestru przedsiębiorców KRS wpisano połączenie emitenta z jego spółką zależną Mińska Development sp. z o.o. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie przez emitenta majątku spółki zależnej.

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA - zawarcie istotnej umowy przez Ulma Opalubka Ukraina

10 lipca 2019 roku zarząd Ulma Construccion Polska SA powziął informację o obustronnym podpisaniu przez spółkę zależną - Ulma Opalubka Ukraina - umowy sprzedaży elementów deskowań ze spółką Evrointerbud Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Czerniowce (Ukraina). Wartość ceny sprzedaży netto (bez podatku VAT) wynosi 41 666 666,70 UAH, co daje kwotę 6.162.500 PLN netto według kursu średniego z 10 lipca 2019 roku wynoszącego 0,1479 (UAH/PLN).

AWBUD SA - zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych

10 lipca 2019 roku pomiędzy Murapol Projekt 45 sp. z o.o., jako inwestorem, a emitentem, jako generalnym wykonawcą, została zawarta umowa o generalne wykonawstwo robót budowlanych. Jest to kolejna umowa dotycząca inwestycji p.n. zespół czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 4 kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej we Wrocławiu, przy ulicy Dożynkowej. Łączne wynagrodzenie spółki, będzie ynikało z wysokość całkowitego, poniesionego przez spółkę oraz zaakceptowanego przez Inwestora kosztu wykonania obiektu lub jego części powiększonego o stałą marżę w wysokości 12% wartości budżetu. Zgodnie z umową łączna suma budżetu wraz z marżą wynosi: 7.019.513,95 zł (wynagrodzenie).

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

11 lipca 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy spółką zależną od emitenta - Themis Development Sp. z o.o. jako inwestorem a Atlas Ward Polska Sp. z o.o. jako wykonawcą, której przedmiotem jest realizacja przez wykonawcę w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji w postaci budowy I etapu Centrum Logistycznego w Nowej Wsi Wrocławskiej(gmina Kąty Wrocławskie) w systemie "pod klucz" polegającej na budowie hali magazynowo - produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wynagrodzenie Atlas Ward Polska Sp. z o.o. za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone na kwotę 44.847.000,00 zł netto która podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług.

FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA - transakcje z podmiotem zależnym

12 lipca 2019 roku spółka skierowała do MOJ S.A dwa zamówienia o łącznej wartości 312,4 tys. zł brutto, przedmiotem których są zgrzebła i odkuwki zgrzebła.

DGA SA - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu unijnego

12 lipca 2019 roku zarząd DGA S.A. informuje, że została podpisana umowa z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach POWER działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. Projekt realizowany będzie pod tytułem "Przygotuj swój plan! - szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Umowa realizowana będzie przez DGA SA. Wartość umowy wynosi 1 691 940,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1.641.181,80 zł. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2021 r.

UNIBEP SA - spełnienie się warunku wejścia w życie umowy na realizację przejścia granicznego na granicy ukraińsko - polskiej

12 lipca 2019 roku zarząd Unibep SA otrzymał od Ministerstwa Finansów RP zawiadomienie o akceptacji z tym samym dniem treści kontraktu budowlanego, którego przedmiotem jest rekonstrukcja przejścia granicznego "Szeginie" na granicy ukraińsko-polskiej (Umowa), zawartego pomiędzy spółką a Państwową Służbą Fiskalną Ukrainy (zamawiający), przy czym zgodnie z procedurą przewidzianą w umowie, jej treść została uprzednio zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów Ukrainy.

Umowa wejdzie w życie z dniem 27 lipca 2019 r. tj. po upływie 15 dni od dnia zaakceptowania jej treści przez Ministerstwa Finansów Polski i Ukrainy.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA - zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziału w koncesjach wydobywczych od Wellesley Petroleum AS

12 lipca 2019 roku zarząd PGNiG Upstream Norway AS ("PUN") - spółka zależna emitenta - zawarła umowę zakupu udziałów w koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od Wellesley Petroleum AS. Umowa obejmuje zakup 20% udziałów w licencjach PL636 i PL636B ("Licencje") od Wellesley Petroleum AS, zawierających złoże Duva. Operatorem złoża jest Neptune Energy Norge, który posiada 30% udziałów. Duva jest złożem gazowo-ropnym zlokalizowanym na Morzu Północnym. Zgodnie z aktualnymi danymi operatora złoża, maksymalne wydobycie ma wynieść 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy i gazu. Wydobycie gazu, w części przypadającej na PUN, ma wynieść 0,13 mld m3 gazu rocznie.

GINO ROSSI SA - zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

12 lipca 2019 r. GINO ROSSI SA otrzymał od spółki CCC SA zawiadomienie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W wyniku rozliczenia przymusowego wykupu akcji emitenta, CCC posiada 170.833.095 akcji i uprawniających do 170.833.095 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów w spółce.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.