🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

4 czynniki przemawiające za poważnym krachem gospodarczym - niedźwiedzie już zacierają łapki

Opublikowano 06.10.2023, 09:27
© Investing.com
DBKGn
-

Investing.com - Amerykański bank centralny, prezydent Biden i Wall Street nadal utrzymują, że amerykańskiej gospodarce nie grozi recesja. Każdy, kto twierdzi inaczej, jest uważany za alarmistę, który celowo wywołuje katastrofę.

Jim Reid z Deutsche Bank (ETR:DBKGn) jest jednym z niewielu ekspertów, którzy wątpią w historię miękkiego lądowania, ponieważ istnieją cztery fakty, które wskazują na recesję i nie można ich zamieść pod dywan.

Wraz z innymi analitykami, ekspert przeanalizował spowolnienia gospodarcze, które miały miejsce od 1854 roku. Oprócz inflacji skupiono się na rentownościach, stopach procentowych i cenach ropy naftowej.

Każdy z tych czterech czynników wykazywał szczególne cechy w kontekście recesji w ciągu ostatnich 170 lat. Co niepokojące, obecnie wszystko wskazuje na to, że recesja jest w drodze.

1. Inflacja

Eksperci zauważyli, że w przeszłości gospodarka USA była bardzo wrażliwa na inflację wynoszącą 3% lub więcej w okresie 24 miesięcy.

Próg ten został już przekroczony, ponieważ ostatni raz wskaźnik cen konsumpcyjnych był poniżej 3% w kwietniu 2021 roku. Analitycy ustalili, że za każdym razem, gdy kryterium to zostanie spełnione, istnieje 77% prawdopodobieństwo, że nastąpi recesja.

Obecne wycofanie z 40-letniego maksimum na poziomie 9,1% nie odgrywa żadnej roli w tej analizie. Pomiędzy początkowym szokiem inflacyjnym a późniejszą recesją może upłynąć dłuższy okres czasu.

Co więcej, nie wydaje się, aby inflacja osiągnęła 2% cel Fed w najbliższej przyszłości, ponieważ stopa inflacji zaczęła już ponownie rosnąć w sierpniu i wrześniu.

2) Rentowności

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rentowności. Zwykle rentowności 10-letnich obligacji skarbowych są niższe niż rentowności 30-letnich papierów wartościowych. Jeśli to się zmieni, specjaliści mówią o odwróceniu krzywej dochodowości.

Oznacza to, że rynek spodziewa się pogorszenia sytuacji w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Dokładnie to dzieje się od lipca 2022 roku. Ilekroć zjawisko to występowało w przeszłości, w 74% przypadków następowało po nim spowolnienie gospodarcze.

3. Stopa procentowa

Stopy procentowe również odgrywają ważną rolę, gdy zbliża się recesja. Poprzez kluczową stopę procentową bank centralny próbuje albo stymulować gospodarkę, albo ją schłodzić.

Ten drugi cel jest osiągany poprzez podnoszenie stóp procentowych, ponieważ gdy kredyt staje się droższy, inwestycje spadają, a wyniki gospodarcze słabną.

Od 1854 r. za każdym razem, gdy bank centralny podnosił stopy procentowe o więcej niż 2,5% w okresie 24 miesięcy, recesja następowała z prawdopodobieństwem 69%.

W tym przypadku Fed podniósł stopy procentowe o ponad 5% w ciągu zaledwie 18 miesięcy.

4) Ceny ropy naftowej

Wyniki gospodarcze danego kraju zależą również od cen energii. Im wyższa cena, tym gorsze perspektywy, ponieważ marże spadają lub popyt załamuje się w wyniku wyższych cen.

Cena ropy naftowej jest, zatem kolejnym dobrym wskaźnikiem kondycji gospodarczej.

Jim Reid i inni analitycy odkryli, że gdy cena ropy wzrosła, o co najmniej 25% w ciągu 12 miesięcy, recesja wystąpiła w 45,9% przypadków w ciągu ostatnich 170 lat. Obecny wzrost cen ropy naftowej jest, zatem wyraźnym sygnałem ostrzegawczym, ponieważ od czerwca wzrosły one o około 33%.

------------------------

Tu znajdziesz: notowania indeksów giełdowych na GPW i indeksów giełd na całym świecie.

Najpopularniejsze akcje w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.