Z ostatniej chwili
0
Wersja bez reklam. Zwiększ swoją satysfakcję z korzystania z serwisu Investing.com. Zaoszczędź aż 40% Więcej szczegółów

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Akcje05.03.2018 09:10
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

(PAP) Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 26 lutego do 4 marca.

REDAN SA - zawarcie umowy kredytu, nabycie nieruchomości

23 lutego 2018 roku spółka zależna Loger sp. z o.o. otrzymała podpisaną z Alior Bankiem SA umowę na kredyt inwestycyjny w wysokości 10 297 500 PLN, który jest przeznaczony na zakup od BZ WBK Leasing SA prawa użytkowania wieczystego trzech działek gruntu położonych w Łodzi oraz pokrycie nakładów poniesionych przez Redan (WA:RDNP) na podniesienie standardu nieruchomości. Umowa kredytowa obowiązuje do 15 marca 2026 r.

1 marca 2018 roku spółka zależna Loger sp. z o.o. nabyła od BZ WBK Leasing SA prawa użytkowania wieczystego trzech działek gruntu położonych w Łodzi za cenę 15 011 tys. PLN + 3 452 tys. PLN podatku VAT. Nieruchomość była użytkowana przez Loger na podstawie umów leasingu zwrotnego, które zostały przedterminowo rozwiązane.

FEERUM SA - otrzymanie zaliczki w ramach umowy

26 lutego 2018 roku spółka otrzymała zaliczkę w wysokości 16.692.519,72 PLN, stanowiącą 15% wartości umowy zawartej w dniu 22 grudnia 2016 r. z National Food Reserve Agency na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA, LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA - podpisanie aneksu do umowy

26 lutego 2018 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA podpisała aneks do umowy sprzedaży węgla energetycznego z dnia 8 stycznia 2009 r. zawartej z Lubelskim Węglem "Bogdanka (WA:LWBP)" SA. Aneks wydłuża okres obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., określa warunki ilościowe na rok 2022 oraz zwiększeniu ulegają wolumeny na lata 2019-2021. Szacunkowa wartość umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2022 r. wyniesie łącznie ok. 1 340 mln zł netto, z czego w latach 2018-2022 wartość wyniesie około 577 mln zł netto.

ELEKTROBUDOWA SA - podpisanie aneksu do umowy kredytowej

26 lutego 2018 roku spółka zawarła aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 lutego 2006 r. z PKO BP (WA:PKO) SA, zmniejszający kwotę kredytu do 100,0 mln zł i przedłużający do 28 lutego 2019 r. okres udzielenia kredytu.

INVESTMENT FRIENDS SA - rejestracja połączenia z INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost

26 lutego 2018 roku zarejestrowano połączenie spółki, jako przejmującej, z INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost. Wraz z rejestracją połączenia zarejestrowane zostały zmiany statutu spółki wynikające z uchwał NWZ z dnia 3 stycznia 2018 r. Spółka INVESTMENT FRIENDS SA przyjęła formę prawną spółki europejskiej i aktualnie działa pod firmą INVESTMENT FRIENDS SE.

FAMUR SA - przedłużenie ważności listu intencyjnego, zawarcie aneksów do umów, podpisanie umowy

26 lutego 2018 roku spółka podpisała dodatkowe porozumienie do listu intencyjnego z dnia 1 lutego 2018 r. zawartego z OOO Polskie Maszyny, przedłużające okres ważności listu intencyjnego do dnia 2 marca 2018 r.

28 lutego 2018 roku spółka podpisała z OOO Polskie Maszyny umowę na realizację dostaw sprzętu i świadczenia usług nadzoru. Łączna wartość umowy wynosi 22 229 915,00 EURO. Zgodnie z warunkami umowy, urządzenia i maszyny powinny zostać dostarczone w trzecim kwartale 2018 r.

28 lutego 2018 roku spółka otrzymała aneksy do umów kredytowych podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z aneksami, termin spłaty kredytu otwartego w rachunku bieżącym zostaje wydłużony o 36 miesięcy od dnia podpisania aneksu do umowy. Maksymalny termin wystawiania gwarancji w ramach linii zostaje wydłużony do 36 miesięcy od daty podpisania aneksu do umowy.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA - podpisanie listu intencyjnego

27 lutego 2018 roku spółka podpisała list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A., poprzez nabycie przez PKN ORLEN S.A. bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS.

ERBUD SA - zawarcie umowy przez spółkę zależną

27 lutego 2018 roku spółka zależna - IVT Beteiligungs GmbH, zawarła, jako kupujący, warunkową umowę sprzedaży i przeniesienia udziałów ze wspólnikami spółki IVT Weiner + Reimann GmbH, jako sprzedającymi. Cena sprzedaży za wszystkie udziały wynosi 8.500.000,00 euro i jest wymagalna do zapłaty dnia 15 marca 2018 r.

BENEFIT SYSTEMS SA - zgoda na zawarcie umowy, zawarcie umowy pożyczki

26 lutego 2018 roku rada nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie umowy podpisanej w dniu 19 lutego 2018 r. pomiędzy Benefit Systems (WA:BFT) S.A., spółką zależną Fit Invest sp. z o.o., spółką Glastonbury Ventures Limited, spółką Fitness Investment sp. z o.o. oraz Mikołajem Nawackim, przedmiotem której jest określenie warunków przeprowadzenia procedury, mającej doprowadzić do transformacji Calypso Fitness S.A. oraz zawarcia umów sprzedaży udziałów w spółkach kontrolowanych przez innych niż Fit Invest akcjonariuszy Calypso Fitness, na które przeniesiona zostanie część majątku wydzielanego z Calypso Fitness.

28 lutego 2018 roku spółka, jako pożyczkodawca, zawarła z Benefit Partners sp. z o.o. umowę pożyczki w wysokości 6.000.000,00 zł. Zgodnie z umową zwrot pożyczki nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

AGORA SA - zawarcie umowy

27 lutego 2018 roku spółka podpisała umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Gdańsku, wraz z prawem własności budynku administracyjno-mieszkalnego posadowionego na nich, za łączną cenę sprzedaży 8,65 mln zł netto.

PRAGMA INKASO SA - zawarcie umowy przedwstępnej

27 lutego 2018 roku spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży niezabudowanej działki inwestycyjnej za cenę 6.605 tys. brutto. Drugą stroną umowy są dwaj nie powiązani ze spółką przedsiębiorcy. Umowa przenosząca własność ma zostać zawarta do 31 maja 2018 r., po zaistnieniu dodatkowych warunków.

BUMECH SA W RESTRUKTURYZACJI - zawarcie umowy przez spółkę zależną

27 lutego 2018 roku konsorcjum spółek, w tym spółki zależnej BUMECH Mining sp. z o.o., Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych sp. z o.o. oraz BEPRINŻ STREFA sp. z o.o. sp.k., zawarło umowę z Jastrzębską Spółką Węglową SA, jako zamawiającym. Przedmiotem umowy jest wykonanie drążenia przekopu odstawczego oraz przekopu wentylacyjnego w KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie Ruch Zofiówka, w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy wartości 20 990 000 złotych netto.

UNIBEP SA - zawarcie umowy

27 lutego 2018 roku spółka zależna - Kosmonautów sp. z o.o., w której 100 % udziałów posiada Unidevelopment S.A., zawarła z Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym SA, jako sprzedającym, umowę sprzedaży praw do dwóch nieruchomości położonych w Warszawie. Łączna cena sprzedaży wynosi 15 mln zł netto.

VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI - podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej

27 lutego 2018 roku spółka zależna - Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o., podpisała z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży użytkowania wieczystego, wraz z prawem własności, nieruchomości zlokalizowanych w Gdyni. Zgodnie z aneksem termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży został przedłużony do dnia 15 października 2018 r.

KOPEX SA - zamiar podziału

28 lutego 2018 roku spółka wydała drugie zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału KOPEX S.A.

BUDIMEX SA - podpisanie umowy

28 lutego 2018 roku konsorcjum Budimeksu SA i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice. Wartość umowy wynosi 128.742.547,00 PLN netto. Termin zakończenia robót ustalono na 16 czerwca 2020 r.

ELEKTROTIM SA - połączenie z MAWILUX S.A.

28 lutego 2018 roku spółka otrzymała postanowienie sądu rejonowego we Wrocławiu o rejestracji połączenia ze spółką MAWILUX S.A., które nastąpi poprzez przeniesienie całego jej majątku na ELEKTROTIM S.A., bez podwyższenia kapitału zakładowego.

ENERGOINSTAL SA - podpisanie aneksu do umowy kredytu

27 lutego 2018 roku spółka podpisała z mBank SA aneks do umowy współpracy, zgodnie z którym Bank przedłużył spółce prawo do korzystania z produktów, w ramach limitu linii do maksymalnej kwoty 20.000.000,00 PLN do dnia 29 czerwca 2018 r.

BALTIC BRIDGE SA - porozumienie o rozwiązaniu umowy

28 lutego 2018 roku spółka zawarła porozumienie o rozwiązaniu umowy świadczenia usług pośrednictwa w zakresie kojarzenia stron transakcji zawartej w dniu 31 stycznia 2017 r. z Leszkiem Ślazykiem.

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA - zawarcie aneksu do umowy

28 lutego 2018 roku spółka podpisała aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 7 sierpnia 2012 r. zawartej z PKO BP SA, na mocy którego kwota kredytu ulegnie obniżeniu do 100 mln złotych z dniem zawarcia przez PGF S.A. z PKO BP S.A. umowy faktoringu na kwotę 50 mln złotych, nie później jednak niż do dnia 1 maja 2018 r. Ponadto termin wykorzystania i spłaty kredytu został wydłużony do dnia 28 lutego 2019 r.

AWBUD SA - zawarcie umowy przez spółkę zależną

28 lutego 2018 roku spółka zależna - INSTAL - LUBLIN Sp. z o.o., jako podwykonawca, podpisała z Astaldi S.p.A., jako wykonawcą, umowę w ramach realizacji zamówienia publicznego obejmującego budowę II linii Metra w Warszawie dla zamawiającego, tj. Miasta Stołecznego Warszawa. Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa i montaż urządzeń, rozruch, konserwacja i usuwanie usterek na stacji oraz wentylatorni szlakowej. Wykonanie przedmiotu umowy powinno nastąpić do dnia 31 stycznia 2019 r. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone na kwotę 6.017.777,69 złotych netto.

KRYNICA VITAMIN SA - zawarcie aneksu do umowy

28 lutego 2018 roku spółka podpisała z Bankiem Millennium S.A. aneks do umowy faktoringowej, zgodnie z którym przyznany spółce odnawialny limit finansowania wierzytelności został zwiększony o kwotę 7 mln złotych.

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA - pozyskanie finansowania dłużnego, zawarcie umowy

28 lutego 2018 roku spółka pozyskała krótkoterminowe finansowanie dłużne w łącznej wysokości 14.900.000,00 zł, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, z terminem spłaty do końca 2018 roku.

2 marca 2018 roku spółka zawarła umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie. Ustalona cena sprzedaży wyniosła 20.295.000,00 złotych brutto.

MURAPOL - zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy

28 lutego 2018 roku spółka zawarła z NIPROAR sp. z o.o. aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, na podstawie której spółka zobowiązała się zakupić nieruchomość zlokalizowaną we Wrocławiu. Na mocy aneksu strony uzgodniły, iż umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w okresie nie wcześniej niż 1 czerwca 2018 i nie później niż do dnia 22 czerwca 2018 r.

ELEMENTAL HOLDING SA - zakup większościowego pakietu udziałów w niemieckiej spółce

28 lutego 2018 roku podmiot zależny - FINEX SICAV SIF S.A. - Private Equity VII, podpisał umowę nabycia 85% udziałów w spółce RECAT GmbH.

INDYKPOL SA - zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1 marca 2018 roku spółka zawarła umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej, w szczególności, zakład uboju kurczaka w Lublinie oraz wylęgarnię piskląt kurczęcych w Turce na rzecz SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A., za cenę sprzedaży równą cenie referencyjnej w kwocie 190.070.268,26 mln zł.

LSI SOFTWARE SA - zamiar połączenia z Softech Sp. z o.o.

1 marca 2018 roku spółka, jako przejmująca, wydała drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Softech sp. z o.o., które nastąpi w trybie uproszczonym, bez podwyższania kapitału zakładowego. Plan połączenia spółek został uzgodniony i podpisany przez zarządy spółek w dniu 12 lutego 2018 r.

IZOSTAL SA, STALPROFIL SA - wybór oferty konsorcjum

1 marca 2018 roku oferta konsorcjum spółek Izostal (WA:IZS) S.A. oraz Stalprofil (WA:STFP) S.A. okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. - gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń. Wartość złożonej oferty wynosi 70.901 tys. PLN netto i przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

VISTULA GROUP SA - zmiana w planie połączenia z Bytom (WA:BTM) S.A.

1 marca 2018 roku nastąpiło podpisanie zmiany nr 1 do planu połączenia Vistula Group (WA:VSTP) SA i Bytom SA. W ramach uzgodnionej zmiany, akcje Bytom SA mają być wymieniane na nowo emitowane akcje Vistula Group SA według stosunku: 1 : 0,72, tj. za jedną akcję Bytom SA zostanie przyznane 0,72 akcji Vistula Group SA.

KRAKCHEMIA SA - podpisanie aneksu do umowy

28 lutego 2018 roku spółka podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska SA aneks do umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym z 28 lutego 2017 r., wydłużający okres dostępności limitu do dnia 27 lutego 2019 r.

POLIMEX-MOSTOSTAL SA - wybór oferty spółki zależnej

1 marca 2018 roku spółka powzięła informację o wyborze oferty spółki zależnej - Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., złożonej razem z AGAT S.A., jako najkorzystniejszej w przetargu dla PERN S.A. na budowę zbiorników magazynowych wraz z infrastrukturą w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej i w Koluszkach. Wynagrodzenie przypadające na Naftoremont-Naftobudowę sp. z o.o. wyniesie 65.000.000 złotych netto.

POLNORD SA - odstąpienie od umów przez spółki zależne, zawarcie umów

2 marca 2018 roku spółka zależna - Polnord (WA:PNDP) Apartamenty sp. z o.o., złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 4 września 2017 r., zawartej z Korporacja Budowlana Dom (WA:KBD) sp. z o.o. na realizację robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy dotyczącej inwestycji pod nazwą "Studio Morena" w Gdańsku. Odstąpienie od umowy dokonuje się co do części niewykonanej umowy przez KB Dom na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Ponadto, spółki zależne złożyły również oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umów zawartych z KB Dom na realizację robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy, dotyczących inwestycji w Gdańsku, Bartągu oraz Ząbkach. Z tytułu odstąpienia od umów zostały naliczone kary umowne w wysokości po 10% wartości danej umowy i wezwano KB Dom do ich zapłaty. Spółka poinformowała, że odstąpienia nastąpiły na skutek okoliczności leżących po stronie KB Dom.

2 marca 2018 roku spółki zależne zawarły ze spółką z Grupy Kapitałowej POLNORD - SPV 1 sp. z o.o. umowy na generalne wykonawstwo, dotyczące inwestycji w Gdańsku, Bartągu i Ząbkach. Łączna wartość zawartych umów wynosi ok. 146.844.130 zł netto.

COMARCH SA - podpisanie umowy przez konsorcjum

2 marca 2018 roku konsorcjum firm Comarch (WA:CMR) Polska S.A. i Comarch S.A. podpisało z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS. Łączna wysokość wynagrodzenia należnego konsorcjum nie przekroczy kwoty brutto w wysokości 242 033 004,00 PLN. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 48 miesięcy, przy czym rozpoczyna on bieg od dnia rozpoczęcia świadczenia usług, tj. nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Umowa wygasa również z chwilą wyczerpania limitu wynagrodzenia brutto należnego konsorcjum.

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - wypowiedzenie umów

2 marca 2018 roku spółka zależna - Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o., otrzymała od ING Banku Śląskiego S.A. pisma stanowiące wypowiedzenie umów kredytowych z 22 lipca 2016 r. oraz 28 lipca 2017 r.

RAINBOW TOURS SA - zamiar połączenia z " Rainbow Tours (WA:RBW) - Biuro Podróży" Sp. z o.o.

2 marca 2018 roku spółka wydała drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką zależną "Rainbow Tours - Biuro Podróży" Sp. z o.o., które nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki zależnej na RAINBOW TOURS SA, bez podwyższania kapitału zakładowego.

TALEX SA - uzyskanie zamówień

2 marca 2018 roku spółka poinformowała o uzyskaniu w okresie od 14 grudnia 2017 r. do 2 marca 2018 r. szeregu kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. na łączną wartość netto 4,93 mln PLN. Przedmiotem największego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

CYFROWY POLSAT SA - zawarcie umowy zmieniającej umowę kredytów

2 marca 2018 roku spółka, działająca jako agent podmiotów zobowiązanych, zawarła z UniCredit (MI:CRDI) Bank AG drugą umowę zmieniającą do umowy kredytów z dnia 21 września 2015 r., zmienionej umową zmieniającą i konsolidującą z dnia 21 września 2015 r. Datę ostatecznej spłaty kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego ustalono na dzień 30 września 2022 r. Podwyższono również wskaźnik długu netto/skonsolidowanej EBITDA na 3,00:1, z 1,75:1 wcześniej.

LOKUM DEWELOPER SA - zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

2 marca 2018 roku spółka zależna - Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 sp. k., zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o kredyt inwestorski Nowy Dom z PKO BP SA, na mocy której otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 40.895.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów związanych inwestycją we Wrocławiu. Termin spłaty został ustalony na dzień 31 grudnia 2020 r.

ATLANTIS SA - zawarcie umów pożyczek

2 marca 2018 roku spółka, jako pożyczkodawca, zawarła umowę pożyczki ze spółką Kopanina Administracja sp. z o.o. oraz ze spółką Kopanina Administracja sp. z o.o. sp.k. Każda z umów została zawarta na kwotę 10.000.000,00 zł, i ma zostać spłacona w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne dotyczące komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Zastrzeżenie: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail