Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 26.02.2024, 18:59
Zaktualizowano 26.02.2024, 18:10
© Reuters.  Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) akcji Ciechu (WA:CIEP) z dniem 6 marca 2024 r., podała Komisja.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Synektika podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia 25,84 mln zł, stanowiących 99,7% jednostkowego zysku netto spółki za rok obrotowy 2022/2023, na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 3,03 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 4 marca 2024 r., a dzień wypłaty dywidendy na 8 marca.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że kwota wypłaconej przez PKO Bank Polski (WA:PKO) zaliczki na poczet dywidendy, pochodząca z części zysku wypracowanego w roku 2022 przeznaczonego na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (w tym zaliczkowej), może nie pomniejszać kwoty dywidendy do 75% zysku za 2023 rok wskazanej w stanowisku KNF, podał bank.

PKO Bank Polski jest współorganizatorem konsorcjalnego kredytu inwestycyjnego z firmą z branży budowlanej Eko-Okna, podał bank. Udział PKO BP to ok. 418 mln zł.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) pozyskał 230 mln zł z emisji obligacji serii D, podała spółka. Środki te zostaną przeznaczone sfinansowanie nowych inwestycji w segmencie biurowym i logistycznym oraz refinansowanie części zadłużenia.

Budimex (WA:BDXP) spodziewa się stabilizacji marży dzięki zdrowemu portfelowi zamówień w otoczeniu wysokiej konkurencji i spodziewanej niższej podaży przetargów, poinformował prezes Artur Popko.

Wartość projektów oczekujących na podpisanie umów, oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek z Grupy zajmuje najlepszą pozycję przetargową, to aktualnie blisko 13 mld zł, z czego ponad 7 mld zł przypada na kontrakty na rynkach zagranicznych, poinformował prezes Artur Popko.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Synektik zawarł umowę z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej, podała spółka. Wartość umowy wynosi 13 504 361,13 zł netto.

Ten Square (NYSE:SQ) Games otrzymał - w ramach skupu akcji - oferty sprzedaży na łącznie 4 565 024 akcje, co oznacza, że łączna liczba akcji zaoferowanych do nabycia przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką spółka zamierza nabyć w ramach skupu, tj. 954 166 akcji, podała spółka. Wobec powyższego spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji, a średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 79,1%.

PKO Bank Polski zakończył subskrypcję 2 000 sztuk 5-letnich obligacji "senior non preferred" (nieuprzywilejowane obligacje senioralne ) o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, a stopa redukcji wyniosła 55,1%, podał bank. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji to 4 458 sztuk.

CI Games planuje premierę gry o kodowej nazwie "Project Survive" na 2025 rok oraz "Project 3" - w 2026 r., podała spółka. W celu zdobycia finansowania na realizację obu produkcji jednocześnie spółka planuje pozyskanie wydawcy, inwestora strategicznego lub przeprowadzenie emisji akcji. Budżety tych tytułów zaplanowano odpowiednio na powyżej 20 mln euro i ok. 30 mln euro.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 230 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 230 mln zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji spółki o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1 mld zł, podała spółka.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła, że Bank Handlowy spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, podał bank.

Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 13,14 mld zł na koniec 2023 r. w porównaniu do 13,29 mld zł ‎na koniec 2022 r., podała spółka. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2023 wyniosła 8,29 mld zł w porównaniu do 7,88 ‎mld zł w 2022.‎

Budimex odnotował 738,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 534,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wybrane dane finansowe.

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń ( PZU (WA:PZU)) odwołała ze składu zarządu PZU Beatę Kozłowską-Chyłę, która pełniła funkcję prezesa zarządu oraz Ernesta Bejdę, Małgorzatę Kot, Krzysztofa Kozłowskiego, Piotra Nowaka i Małgorzatę Sadurską, którzy pełnili funkcję członków zarządu, podał ubezpieczyciel. Uchwały o odwołaniach nie zawierały informacji o przyczynach odwołania oraz weszły w życie z chwilą podjęcia.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.