Zgarnij zniżkę 40%

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 23.02.2024, 18:57
Zaktualizowano 23.02.2024, 20:10
© Reuters.  Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Enei powołała Grzegorza Kinelskiego na stanowisko prezesa zarządu, Bartosza Krystę na stanowisko członka zarządu ds. handlowych, Marka Lelątko na stanowisko członka zarządu ds. finansowych, z dniem 1 marca br. oraz Dalidę Gepfert na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych z dniem 1 maja br., podała spółka.

Darayavahus oraz Tyre Invest wydłużyły termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji Oponeo.pl do 29 lutego br. (z 14 lutego) oraz proponowanej ceny zakupu do 52,2 zł za akcję z 47 zł, podano w aktualizacji zaproszenia do składania ofert sprzedaży. W ub. tygodniu Darayavahus i Tyre Invest zaprosiły do składania ofert sprzedaży łącznie 1,516 mln akcji Oponeo.pl w cenie 47 zł za sztukę. Akcje te reprezentują 10,88% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Enea (WA:ENAE) zawarła z Bankiem Pekao (WA:PEO) oraz PKO Bankiem Polskim umowę kredytu odnawialnego w maksymalnej kwocie 1 mld zł, podała spółka. Pozyskane środki finansowe zostaną w całości przeznaczone na inwestycje w jednostki wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE).

Ironbird Creations - spółka zależna All in! Games - oraz Monolith Films zawarły list intencyjny i na jego podstawie wyraziły intencję prowadzenia negocjacji - przez okres 3 miesięcy - celem uzgodnienia zasad współpracy polegającej na produkcji oraz dystrybucji filmu bazującego na IP gry "Phantom Hellcat", której twórcą oraz właścicielem praw własności intelektualnej jest Ironbird Creations, podało All in! Games.

Stalprodukt (WA:STP) odnotował 9,07 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kwartale 2023 r. w porównaniu do kwoty 77,76 mln zł stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2021 i 2022 r., podała spółka, prezentując informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę, które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat.

Kruk (WA:KRU) w odpowiedzi na zapisy 2 244 inwestorów dokonał przydziału 700 tys. obligacji serii AO7 o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł przy redukcji zapisów o 75,37%, podała spółka. W okresie subskrypcji 2 316 Inwestorów skutecznie złożyło 2 858 zapisów na 2 842.474 obligacje. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest WIBOR 3M (NYSE:MMM) powiększonej o stałą marżę w wysokości 4 pkt proc. w skali roku.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (WA:JSW) odwołała Tomasza Cudnego ze stanowiska prezesa zarządu oraz Sebastiana Bartosa ze stanowiska zastępcy prezesa zarządu ds. handlu XI kadencji, podała spółka. Jednocześnie rada delegowała ze swego grona Pawła Rostkowskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu, równocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju na okres trzech miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia powołania prezesa zarządu, a także powierzyła Robertowi Ostrowskiemu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. handlu. Robert Ostrowski pozostaje również zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych JSW.

Rada nadzorcza Seleny FM powołała Waltera Brattingę na członka zarządu ds. handlowych z dniem 1 marca br., podała spółka.

Oferta Mirbudu, warta 89,31 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podała spółka.

Projekt Vigo (WA:VGOP) Photonics pt: "HyperPIC - Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni" został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, podała spółka. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 878,61 mln zł, a maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 453,69 mln zł, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie.

SimFabric podpisał z Sony Corp. umowę, której przedmiotem jest określenie współpracy przy wydaniu gier z portfolio SimFabric na konsole PS4 i PS5 w sklepie PlayStation Store na rynki azjatyckie, w tym: Japonię, Chiny, Hongkong, Indonezję, Malezję, Singapur, Koreę Południową, Tajwan oraz Tajlandię, podała spółka. SimFabric zamierza wydać 8 tytułów z aktualnego portfolio na nowe rynki.

Grupa Kruk zanotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 256 mln zł w IV kw. 2023 r., a wstępna EBITDA gotówkowa Grupy wyniosła 484 mln zł, podała spółka prezentując wstępne szacunkowe dane.

Comperia (WA:CPLP).pl zawarła z Online Venture warunkową umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dot. działalności serwisu internetowego Telepolis.pl, podała spółka. Wartość umowy to 9,6 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła, że BNP Paribas (EPA:BNPP) Bank Polska spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 50% dywidendy z zysku w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej, jednak z uwagi na dobrą jakość kredytową stopa możliwej wypłaty dywidendy została podwyższona do 75%, podał bank.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.