Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NAWA ma umowę z NCBR na dofinansowanie programów kształcenia kwotą ok. 120 mln zł

Opublikowano 11.06.2024, 15:47
© Reuters.  NAWA ma umowę z NCBR na dofinansowanie programów kształcenia kwotą ok. 120 mln zł

Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) podpisały umowę o dofinansowanie projektu "Wsparcie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia", podało NCBR. Na jej mocy NAWA otrzyma niemal 120 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na finansowanie działań pomagających polskim uczelniom oraz instytutom naukowym tworzyć i realizować międzynarodowe programy studiów oraz intensywne międzynarodowe formy kształcenia.

Głównymi celami projektu są: podniesienie jakości kształcenia poprzez wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu oraz realizacji intensywnych form kształcenia, wspólnych programów studiów 1. i 2. stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu, a także zwiększenie atrakcyjności polskich uczelni wśród osób studiujących, doktorantek, doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy poprzez rozwój oferty programowej w językach obcych, podano.

"Aby polskie kształcenie akademickie było na najwyższym, światowym poziomie, musimy być otwarci na współpracę międzynarodową. Projekt NAWA zakłada nie tylko podniesienie kompetencji polskiej kadry naukowej, ale również szereg dodatkowych korzyści, jak wzrost atrakcyjności uczelni, zwiększenie odsetka zdolnych obcokrajowców kształcących się i prowadzących zajęcia w Polsce, a co za tym idzie - umiędzynarodowienie na polskich uczelniach. To również szansa na pogłębienie wzajemnego zrozumienia, wielojęzyczności, rozwój osobisty i zawodowy środowiska akademickiego" - powiedział dyrektor NCBR Jerzy Małachowski, cytowany w komunikacie.

Rozwój oferty dydaktycznej w zakresie międzynarodowych form kształcenia stanowi odpowiedź na zmieniające się wyzwania i globalne trendy, jak chociażby: kształcenie zdalne, kształcenie mieszane (zintegrowane czy hybrydowe), otwarte kursy internetowe, mobilność wirtualna, wspólne lub podwójne dyplomy, mikropoświadczenia, wzrost liczby zagranicznych wykładowców na polskich uczelniach czy tworzenie i realizacja różnych form kształcenia w językach obcych, podkreślono.

"Projekt chcemy realizować poprzez finansowanie działań związanych z rozwijaniem umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego polskich uczelni w ramach już uznanych programów: KATAMARAN, który umożliwia tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów, oraz SPINAKER, dzięki któremu uczelnie tworzą tzw. Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Cieszymy się, że dzięki nowej perspektywie finansowej FERS na realizację i obsługę tych programów możemy przeznaczyć kwotę o 60 mln zł większą niż w poprzedniej perspektywie PO WER" - dodała p.o. dyrektora NAWA Zofia Sawicka.

Realizacja projektu trwać będzie do 31 października 2029 roku. Po jego zakończeniu NAWA planuje kontynuować wsparcie podobne do przewidzianego w projekcie "Wsparcie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia" ze środków własnych (budżetu państwa), a także wykorzystywać i upowszechniać dobre praktyki zastosowane w przedsięwzięciach podmiotów objętych wsparciem w ramach projektu (np. sposoby na weryfikację i potwierdzanie kompetencji, organizację mobilności).

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.