🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Monitor kadrowy - zestawienie od 17 do 23 września

Opublikowano 24.09.2019, 10:11
© Reuters.  Monitor kadrowy - zestawienie od 17 do 23 września
CRDI
-
SPL1
-
INGP
-
OPMP
-

(PAP) Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - powołanie członka rady nadzorczej

17 września 2019 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie banku powołało Krzysztofa Michalskiego w skład rady nadzorczej.

IPOPEMA SECURITIES SA - powołanie członka rady nadzorczej

17 września 2019 r. NWZ powołało nowego członka rady nadzorczej spółki - Zbigniewa Mrowca.

POZBUD T&R SA - rezygnacja prezesa zarządu

17 września 2019 r. wpłynęło do spółki pismo od Tadeusza Andrzejaka o rezygnacji z członkostwa w zarządzie i z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki z dniem 17 września 2019 r.

GRUPA KĘTY SA - powołanie nowego członka zarządu

18 września 2019 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Rafała Warpechowskiego na członka zarządu Grupy Kęty SA z dniem 1 października 2019 r.

MDI ENERGIA SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

18 września 2019 r. Marcin Iwaszkiewicz złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej spółki ze skutkiem na dzień złożenia.

INTERFERIE SA - powołanie wiceprezesa zarządu

18 września 2019 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 października 2019 r. Urszulę Bąkowską-Morawską na wiceprezesa zarządu.

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA - odwołanie członka zarządu

18 września 2019 r. rada nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Krzysztofa Sikory ze składu zarządu spółki.

SOHO DEVELOPMENT SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

18 września 2019 r. zarząd Soho Development SA otrzymał od Mariusza Kaczmarka oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki ze skutkiem na dzień 18 września 2019 r. Przyczyną rezygnacji są wymogi ukraińskiego prawa związane z powołaniem do zarządu ukraińskiego PrivatBanku.

SANTANDER BANK POLSKA SA - zmiana w składzie rady nadzorczej

19 września 2019 r. zarząd Santander Bank Polska (WA:SPL1) SA informuje o śmierci Witolda Jurcewicza - członka rady nadzorczej banku.

SANTANDER BANK POLSKA SA - powołanie członka rady nadzorczej

23 września 2019 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska SA powołało Isabel Guerreiro do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej banku.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA - rezygnacja osoby nadzorującej

19 września 2019 roku wpłynęło do spółki oświadczenie Małgorzaty Wypychowskiej o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej z dniem 30 września 2019 roku z przyczyn osobistych.

POZBUD T&R SA - powołanie prokurenta

19 września 2019 roku na mocy podjętej uchwały zarządu ustanowiono prokurę samoistną i powołano z dniem 19 września 2019 roku Tadeusza Andrzejaka na prokurenta.

MBANK SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

19 września 2019 r. wpłynęła rezygnacja Andre Carls z dniem 30 września 2019 r. z członkostwa w radzie nadzorczej banku. Przyczyny rezygnacji nie podano.

SELVITA SA - zmiany w organach korporacyjnych emitenta

W związku z procesem podziału spółki poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą - Selvita CRO SA - części majątku spółki, 19 września 2019 roku wpłynęły do spółki rezygnacje z pełnienia funkcji w zarządzie spółki od Bogusława Sieczkowskiego, Miłosza Grucy, Edyty Jaworskiej oraz Mirosławy Zydroń. Rezygnacje są skuteczne od 30 września 2019 roku. Wobec powyższego zarząd emitenta będzie składał się z Pawła Przewięźlikowskiego oraz Krzysztofa Brzózki.

Bogusław Sieczkowski, Miłosz Gruca, Edyta Jaworska, Mirosława Zydroń, a także nowopowołani członkowie zarządu - Dariusz Kurdas oraz Dawid Radziszewski - będą stanowić Zarząd Selvita CRO SA od 30 września 2019 r.

Ponadto 19 września 2019 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o powołaniu Axela Glasmachera, Colina Goddarda, Jarla Ulfa Jungneliusa oraz Thomasa Turalskiego w skład rady nadzorczej obecnej kadencji. Tego samego dnia rezygnacje z zasiadania w radzie nadzorczej złożyli Wojciech Sobieraj oraz Wojciech Chabasiewicz.

Ponadto decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Selvita CRO SA 19 września 2019 roku Paweł Przewięźlikowski oraz Jacek Osowski zostali powołani w skład rady nadzorczej obecnej kadencji tej spółki.

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję

20 września 2019 roku zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy powołało pięciu dotychczasowych członków rady nadzorczej na kolejną wspólną kadencję: Rafał Litwic, Barbara Ratnicka-Kiczka, Bruno Hangartner, Andrzej Przewoźnik oraz Wojciech Rogowski.

ING BANK ŚLĄSKI SA - rezygnacja wiceprezesa zarządu

20 września 2019 roku Patrick Roesink złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ING Banku Śląskiego (WA:INGP) SA, ze skutkiem na koniec dnia 31 marca 2020 roku. Powodem złożenia rezygnacji jest planowane objęcie innego stanowiska w Grupie ING.

UNICREDIT S.P.A. - Cesare Bisoni mianowany przewodniczącym zarządu

20 września 2019 r. UniCredit (MI:CRDI) ogłosił dziś mianowanie Cesare Bisoni na stanowisko przewodniczącego zarządu, do końca obecnego mandatu zarządu - kwiecień 2021 r.

TAURON POLSKA ENERGIA SA - zmiana w składzie zarządu

21 września 2019 r. rada nadzorcza spółki uchwaliła odwołanie Kamila Kamińskiego ze składu zarządu i pełnionej funkcji wiceprezesa zarządu ds. klienta i wsparcia korporacyjnego.

AC SA - zmiana stanowiska Katarzyny Rutkowskiej w zarządzie spółki

23 września 2019 r. rada nadzorcza spółki uchwaliła zmiany stanowiska Katarzyny Rutkowskiej obecnie prezes zarządu, od dnia 01.10.2019 r. będzie pełniła funkcję wiceprezesa zarządu ds. Finansów i Rozwoju.

AC SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

23 września 2019 roku Anatol Timoszuk - wiceprzewodniczący rady nadzorczej AC SA złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 września 2019 r.

AC SA - powołanie nowego członka zarządu spółki

23.09.2019 r. rada nadzorcza uchwaliła powołanie na członka zarządu od 01.10.2019 r. Anatola Timoszuka, powierzając mu stanowisko prezesa zarządu.

Jednocześnie rada nadzorcza zmieniła liczebę członków zarządu obecnej kadencji do 3 osób.

PROTEKTOR SA - rezygnacja członka rady nadzorczej z pełnionej funkcji.

23 września 2019 roku Marzena Czapaluk, członek rady nadzorczej, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, zasiadała również w Komitecie audytu spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień dzisiejszy oraz nie zawiera przyczyn rezygnacji.

OPTEAM SA - rezygnacja osoby nadzorującej

23 września 2019 Zarząd OPTeam SA (WA:OPMP) otrzymał pismo dotyczące rezygnacji z dniem dzisiejszym Piotra Kołodziejczyka z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Jako powód rezygnacji podano przyczyny osobiste.

POZBUD T&R SA - zmiany w składzie zarządu

23 września 2019 r. rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa zarządu spółki Romanowi Andrzejakowi, dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza, uzupełniła skład zarządu, powołując Pawła Pyzik, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu.

ELEKTROBUDOWA SA - zmiany w radzie nadzorczej

23 września 2019 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o odwołaniu z chwilą podjęcia stosownej uchwały Konrada Hernika ze składu rady nadzorczej spółki. NWZ nie wskazało przyczyn odwołania powyższej osoby. Równocześnie NWZ powołało członków rady nadzorczej spółki Tomasza Mazurczaka i Tomasza Rogalę.

CPD SA - zmiany w zarządzie

23 września 2019 r. zarząd CPD SA otrzymał od Elżbiety Wiczkowskiej rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki. Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu prezesa zarządu Colin'a Kingsnorth, dotychczasowego członka zarządu.

RADPOL SA - wybór zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej

23 września 2019 roku, rada nadzorcza spółki podjęła uchwały w sprawie wyboru Krzysztofa Rogalskiego na zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.