Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

mBank miał 262,52 mln zł zysku netto, ROE bez kredytów FX: 48,9% w I kw. 2024 r.

Opublikowano 10.05.2024, 10:16
© Reuters.  mBank miał 262,52 mln zł zysku netto, ROE bez kredytów FX: 48,9% w I kw. 2024 r.
CBKG
-
MBK
-
WIG20
-
GPW
-

Warszawa, 10.05.2024 (ISBnews) - mBank odnotował 262,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 142,82 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

"W I kwartale 2024 roku Grupa mBanku osiągnęła bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe. W omawianym okresie Grupa mBanku zanotowała zysk brutto w wysokości 432,7 mln zł, zaś zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 262,5 mln zł. Negatywny wpływ na wyniki miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi oraz składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - czytamy w raporcie.

Zysk netto Głównego Biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) przypadający na akcjonariuszy mBanku osiągnął poziom 1 650 mln zł w I kwartale 2024 roku, co przełożyło się na ROE netto w wysokości 48,9%, podano także.

"Głównymi czynnikami determinującymi wynik Grupy mBanku w I kwartale 2024 roku były:

* Wzrost dochodów do poziomu 2 922,1 mln zł, tj. +0,8% w porównaniu do poprzedniego kwartału, dzięki wzrostowi wyniku z tytułu opłat i prowizji,

* Wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 888,9 mln zł, w związku z zaksięgowaniem rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

* Niskie koszty ryzyka na poziomie 48,1 mln zł, czyli 17 punktów bazowych, w porównaniu do 165 punktów bazowych kwartał wcześniej,

* Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi na poziomie 1 370,6 mln zł,

* Podatek od pozycji bilansowych Grupy w wysokości 181,9 mln zł,

* Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się we:

- wzroście bazy klientów detalicznych do 5 693,4 tys. klientów (+18,1 tys. klientów w porównaniu do końca marca 2023 roku),

- wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 35 112 klientów (+3 231 klientów w porównaniu z końcem marca 2023 roku)" - wymieniono dalej w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 340,08 mln zł wobec 2 033,11 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 484,13 mln zł wobec 501,06 mln zł rok wcześniej.

"Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec I kwartału 2024 roku wyniosła 116 296,4 mln zł i była wyższa w stosunku do końca 2023 roku o 2 775,6 mln zł, tj. 2,4%. Wolumen kredytów brutto wzrósł we wszystkich trzech segmentach klientów. Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie do 53 198,8 mln zł, czyli o 2 362,8 mln zł, tj. 4,6% kwartał do kwartału. Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym minimalnie wzrósł wobec stanu na koniec 2023 roku o 373,9 mln zł, tj. 0,6% i wyniósł 66 634,0 mln zł" - napisano też w raporcie.

W I kwartale 2024 roku zobowiązania wobec klientów spadły w stosunku do końca 2023 roku o 2 400,2 mln zł, tj. -1,3%, do 183 067,3 mln zł. Zobowiązania wobec klientów indywidualnych zwiększyły się o 856,1 mln zł, tj. 0,7% w ujęciu kwartalnym i na koniec marca 2024 roku wyniosły 129 268,4 mln zł. Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zmniejszyły się w omawianym okresie o 3 578,1 mln zł, tj. -6,3% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 52 860,8 mln zł.

W konsekwencji wskaźnik Kredyty/depozyty wzrósł do 63,5% w porównaniu do 61,2% na koniec 2023 roku, podano dalej.

"Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku w I kwartale 2024 roku obniżył się w porównaniu do końca 2023 roku. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca 2024 roku wyniósł 16%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 14,1%. W omawianym okresie nastąpił niewielki spadek funduszy własnych oraz wzrost łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Jednocześnie nadwyżki ponad wymogi kapitałowe KNF wyniosły 4,9 pkt proc. zarówno dla wskaźnika Tier 1, jak i dla łącznego współczynnika kapitałowego" - wskazano też w materiale.

Aktywa razem banku wyniosły 224,16 mld zł na koniec I kw. 2024 r. wobec 226,98 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 259,32 mln zł wobec 158,66 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank (ETR:CBKG). Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.