🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

mBank miał 20,27 mln zł straty netto w IV kw. 2023 roku

Opublikowano 08.02.2024, 08:51
© Reuters.  mBank miał 20,27 mln zł straty netto w IV kw. 2023 roku
CBKG
-
MBK
-

Warszawa, 08.02.2024 (ISBnews) - mBank odnotował 20,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 834,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

"Grupa mBanku zanotowała w IV kwartale 2023 roku stratę netto przypadającą na akcjonariuszy w wysokości -20,3 mln zł w stosunku do straty netto w wysokości -83 mln zł w III kwartale. Strata brutto wyniosła -37,1 mln zł i wynikała głównie z zaksięgowania wysokich kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych" - czytamy w raporcie.

Jednocześnie zysk netto głównego biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) wyniósł 1 490,2 mln zł w porównaniu do 1 012,1 mln zł w III kwartale 2023 r., podano także.

Dochody ogółem Grupy mBanku wzrosły o 7% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 2 897,5 mln zł, osiągając rekordowy poziom, podkreślił bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 355,04 mln zł wobec 1 978,21 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 444,5 mln zł wobec 467,75 mln zł rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek w IV kwartale 2023 roku wyniósł 2 355 mln zł i był wyższy w ujęciu kwartalnym o 3,1%. W IV kwartale 2023 roku nastąpił niewielki spadek przychodów z tytułu odsetek (o 3,7%), spowodowany wcześniejszymi obniżkami stóp procentowych ogłoszonymi przez Radę Polityki Pieniężnej (w sumie o 100 pb). Jednocześnie nastąpił spadek kosztów z tytułu odsetek, spowodowany głównie niższym kosztem depozytów od klientów dzięki aktywnemu zarządzaniu oprocentowaniem depozytów klientów. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku pozostała stabilna w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2023 roku osiągnęła poziom 4,3%" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu opłat i prowizji obniżył się o 7,9% z powodu wyższych kosztów z tytułu prowizji, podczas gdy przychody z tytułu prowizji nieznacznie wzrosły. W IV kwartale 2023 roku zaksięgowano wyższe koszty procesów należytej staranności wobec klientów, a także wyższe koszty związane ze sprzedażą produktów mBanku przez zewnętrzne podmioty, wskazano też w materiale.

"W IV kwartale 2023 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku zwiększyły się o 10,7% w stosunku do III kwartału i wyniosły 795,9 mln zł. W IV kwartale nastąpił wzrost kosztów pracowniczych o 7,1%, spowodowany wzrostem kosztów wynagrodzeń. Jednocześnie koszty rzeczowe wzrosły o 16,8%, głównie za sprawą wyższych kosztów usług konsultingowych, marketingu i IT. Amortyzacja wzrosła o 10,6% w ujęciu kwartalnym" - napisano też w raporcie.

Efektem opisanych powyżej trendów był wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 27,5%. Znormalizowany wskaźnik (z liniowym ujęciem składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny - BFG) wyniósł 29,2% w porównaniu do 28,2% w poprzednim kwartale, dodano.

Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec IV kw. 2023 r. wobec 209,89 mld zł na koniec poprzedniego roku.

"Największą pozycję aktywów na koniec 2023 roku stanowiły kredyty i pożyczki udzielone klientom. Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec 2023 roku wyniosła 113 520,8 mln zł (-4 284,3 mln zł, tj. -3,6% kwartał do kwartału)" - czytamy w raporcie.

Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym obniżyła się kwartalnie do 50 836 mln zł, czyli o -4,9% (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła o 2,1%).

Wolumen kredytów udzielonych klientom detalicznym zmniejszył się w relacji do końca III kwartału 2023 roku o 2,3% i wyniósł 66 260,1 mln zł. Wpływ na to miały przede wszystkim poniesione koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, podał też bank.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów na koniec 2023 roku stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe, których wartość wyniosła 60 583,9 mln zł i nieznacznie zmniejszyła się w ujęciu kwartalnym o 2,1%.

W IV kwartale 2023 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania działalności Grupy mBanku podwyższyły się o 358,1 mln zł, tj. 0,2%, w ujęciu kwartalnym.

"Zobowiązania wobec klientów indywidualnych osiągnęły wartość 128 412,4 mln zł na koniec 2023 roku i były niższe o 1,6% kwartał do kwartału. Wolumen depozytów terminowych był niższy o 3 051,5 mln zł, tj. 10,8% kwartał do kwartału. Środki klientów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych wzrosły o 1 005,3 mln zł, tj. 1%" - napisano w raporcie.

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wyniosły 56 439 mln zł na koniec IV kwartału i były wyższe o 4,1% w ujęciu kwartalnym. Na kształtowanie się zobowiązań wobec klientów korporacyjnych największy wpływ miał wzrost środków na rachunkach bieżących o 4 604,8 mln zł, tj. 11,7%, wraz z równoczesnym spadkiem depozytów terminowych o 2 126,6 mln zł (-16,3%), podano dalej.

"Poziom współczynników kapitałowych Grupy mBanku zwiększył się w IV kwartale 2023 roku. Grupa mBanku utrzymuje wysoki poziom buforów ponad wymogi kapitałowe KNF: 5,6 pkt proc. powyżej współczynnika kapitału podstawowego Tier I oraz 5,9 pkt proc. powyżej łącznego współczynnika kapitałowego. W grudniu 2023 roku wygasł indywidualny dodatkowy wymóg kapitałowy w ramach Filara II na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi" - napisano także.

Na koniec 2023 r. współczynnik kapitału podstawowego Tier I banku wyniósł 17%, a Grupy - 14,7%, zaś łączny współczynnik kapitałowy - odpowiednio: 19,7% i 17%.

Wskaźnik ROE dla głównego biznesu (bez segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) wyniósł w ub.r. 40% wobec 22,1% rok wcześniej, zaś wskaźnik NPL - odpowiednio: 4,2% wobec 4%, podał bank w prezentacji wynikowej.

W całym 2023 r. bank miał 24,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 702,69 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 29,32 mln zł wobec 696,72 mln zł straty rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank (ETR:CBKG). Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.