Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
PROMOCJA Cyber Monday przedłużone: do 60% ZNIŻKI na InvestingPro+ SKORZYSTAJ Z OFERTY

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Akcje 21.10.2019 10:01
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
 
PGN
+0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
BTM
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
FSG
+0,76%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
RWLP
-0,70%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
MIR
+2,07%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
RAFP
+0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

(PAP) Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 14 do 20 października

CELON PHARMA SA - wybór dwóch projektów spółki do dofinansowania przez NCBiR

14 października 2019 r. zarząd spółki powziął informację, iż dwa wnioski spółki o dofinansowanie projektów przedstawione do Konkursu 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały wybrane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") do dofinansowania.

PROJEKT 1:

"Rozwój przedkliniczny i kliniczny pierwszego w klasie, innowacyjnego, bispecyficznego immunoterapeutyku jako kandydata na lek w immunoterapii nowotworów - cBITE" . Całkowity koszt projektu został określony na 43,6 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 26,7 mln zł.

PROJEKT 2:

"Opracowanie innowacyjnego, pierwszego w klasie, małocząsteczkowego, podwójnie ukierunkowanego terapeutyku o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym, jako kandydata na lek w terapii białaczek i nowotworów litych" - CITY. Całkowity koszt projektu został określony na 45,7 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 27,9 mln zł.

MO-BRUK SA - informacja o zawarciu znaczącej umowy

14 października 2019 roku emitent podpisał umowę z ORLEN Eko Sp. z o.o. na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie, oraz unieszkodliwieniu odpadów wykazujących właściwości niebezpieczne, magazynowanych na Siemianowicach Śląskich. Maksymalne wynagrodzenie emitenta z tytułu wykonania przedmiotowej umowy wyniesie około 9.200.000,00 zł netto. Umowa została podpisana na czas określony, od dnia dzisiejszego do dnia 25 maja 2020 r.

MERCATOR MEDICAL SA - zawarcie umowy o świadczenie usług logistycznych

14 października 2019 roku zarząd spółki zawarł z Yusen Logistics (Polska) sp. z o.o. umowę o świadczenie usług logistycznych. Przedmiotem umowy są typowe usługi związane z przyjmowaniem przesyłek kontenerowych, magazynowaniem towarów emitenta i kompletacją wysyłek. Usługi będą świadczone w nowym magazynie zlokalizowanym przy terminalu kontenerowym w Gdańsku. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 4 maja 2025 r. Precyzyjne ustalenie wartości umowy nie jest możliwe, jednakże emitent szacuje, że łączna wartość świadczeń wynikających umowy w przewidywanym okresie jej obowiązywania przekroczy 30 mln zł.

DGA SA - wybór projektu DGA SA do dofinansowania

Zarząd DGA SA otrzymał informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wyborze projektu pt. "Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim" do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt złożony przez DGA SA opiewa na kwotę 5.175.000,00 zł, w tym dofinansowanie 4.657.500,00 zł.

APS ENERGIA SA - podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego

15 października 2019 roku zostały zakończone negocjacje i podpisane finalne brzmienie treści umowy pomiędzy OOO APS Energia Rus (spółka w 100% zależna od APS Energia SA), a AO Zavod Invertor na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego dla dwóch bloków elektrowni atomowej. Łączna wartość kontraktu wynosi 22,8 mln zł netto.

TOWER INVESTMENTS SA - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

15 października 2019 roku zarząd emitenta informuje, że Tower Project sp. z o.o., spółka zależna, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 6.047 m2 zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Białołęka, na której sprzedający zrealizuje budowę pawilonu handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy około 1.200 m2 wraz z parkingiem naziemnym na 74 miejsca parkingowe. Wartość transakcji z kupującym ustalona została na 15.000.000 zł netto.

RAWLPLUG SA - decyzja zarządu w sprawie połączenia z Koelner (WA:RWLP) - Inwestycje Budowlane sp. z o.o.

16 października 2019 roku zarząd RAWLPLUG SA w związku z zamiarem połączenia ze spółką Koelner - Inwestycje Budowlane sp. z o.o., informuje że został uzgodniony i podpisany przez zarządy łączących się podmiotów plan połączenia. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Koelner - Inwestycje Budowlane sp. z o.o. na emitenta.

ELEKTROTIM SA - informacja o wyborze oferty spółki w postępowaniu prowadzonym przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

16 października 2019 roku spółka otrzymała od TAURON Dystrybucja SA informację o wyborze ELEKTROTIM SA jako wykonawcy zadania nr 2 w postępowaniu przetargowym na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Część 2 - na obiektach obcych i pozostałych". Wartość oferty złożonej przez ELEKTROTIM SA to 10.650.000,00 zł.

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (WA:RAFP) - zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank SA

16 października 2019 roku do spółki wpłynęła podpisana przez bank mBank SA umowa o kredyt obrotowy w wysokości 3.000.000,00 zł z dnia 10.10.2019 r. Łączna kwota zaangażowania kredytowego emitenta w banku mBank SA na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 5.000.000,00 zł. Okres kredytowania upływa w dniu 31.07.2020 r.

P.A. NOVA SA - umowa na wykonanie robót budowlanych.

16 października 2019 roku do spółki wpłynęła umowa o roboty budowlane pomiędzy P.A. NOVA SA i Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach jako zleceniodawcą. Przedmiotem umowy jest realizacja kompletnej inwestycji - obiektu handlowo-usługowego. Wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 11.387.266,96 zł. Termin zakończenia prac na dzień 13.08.2020 r.

KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY - rejestracja połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Siewierzu i Bankiem Spółdzielczym Bytom (WA:BTM)

16 października 2019 roku zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie informuje, o wpisie do KRS połączenia Krakowskiego Banku Spółdzielczego jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Siewierzu i Bankiem Spółdzielczym Bytom jako bankami przejmowanymi.

ERG (WA:ERGA) SA - pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020

16 października 2019 roku zarząd ERG SA informuje o przyznaniu dofinansowania projektu pn.: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji poliolefinowej folii moletowanej o właściwościach antyadhezyjnych, powstałej w wyniku własnych prac B+R" w kwocie 627.550,00 zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP". Przedmiotowy projekt zakłada wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów będących wynikiem przeprowadzonych własnych prac rozwojowych.

SETANTA SA - zawarcie przez ALL IN! GAMES umowy sponsora tytularnego

16 października 2019 r. zarząd Setanta SA informuje, iż zarząd spółki ALL IN! GAMES SA w Krakowie podpisał ze spółką Wisła Kraków S.A. umowę, której przedmiotem jest ustalenie zasad sponsorowania przez ALL IN! sponsora tytularnego sekcji. W zamian za sponsorowanie, Wisła Kraków zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na działaniach reklamowych dla ALL IN! w zakresie esportu, na zasadach przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie dla Wisły Kraków ustalono na 1.800.000,00 zł netto.

AMERICAN HEART OF POLAND SA - zawarcie umowy kredytów

16 października 2019 r. zarząd spółki informuje, że w dniu 15.10.2019 roku została zawarta na warunkach rynkowych umowa kredytów do łącznej kwoty 220.000.000,00 PLN, pomiędzy konsorcjum finansującym banków komercyjnych jako kredytodawcami oraz spółką i wybranymi spółkami z grupy kapitałowej spółki jako kredytobiorcami oraz poręczycielami w celu między innymi refinansowania istniejącego zadłużenia spółki oraz wybranych spółek z grupy kapitałowej spółki, oraz udzielenia spółce oraz wybranym spółkom z grupy kapitałowej Spółki nowego finansowania w celu sfinansowania nakładów inwestycyjnych oraz działalności operacyjnej.

MIRACULUM SA (WA:MIR) - zawarcie umowy agencyjnej

17 października 2019 r. spółka otrzymała obustronnie podpisaną umowę agencyjną od swojego partnera działającego na Bliskim Wschodzie - Rany Ibrahim Sanad Sanad (Agent). Na mocy przedmiotowej umowy agent zobowiązał się do realizacji działań mających na celu pozyskiwanie klientów dla spółki na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Umowa została zawarta na zasadzie wyłączności w odniesieniu do marki JOKO. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i zawiera zastrzeżenie o możliwości jej konwersji na umowę dystrybucyjną.

WIKANA SA (WA:WIK) - zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

17 października 2019 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. JOTA Sp.k. w Lublinie zawarła z BAKOBUD Sp. z o.o. (wykonawca) umowę o wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B" w stanie surowym otwartym, realizowanego w ramach drugiego etapu inwestycji "Nova Targowa" w Tarnobrzegu. W ramach umowy powstanie 75 lokali mieszkalnych. Termin realizacji został określony na IV kwartał 2020 r. Wynagrodzenie za wykonanie umowy określono na kwotę 6.565 tys. zł netto.

MCI CAPITAL SA zawiadomienie o planowanym połączeniu ze spółką zależną - MCI Fund Management Sp. z o.o.

17 października 2019 r. emitent (spółka przejmująca) poinformował o zamiarze połączenia ze spółką pod firmą: MCI Fund Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

AWBUD SA - zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych

17 października 2019 r. emitent zawarł umowę z Murapol Real Estate SA z siedzibą w Bielsku-Białej o generalne wykonawstwo robót budowlanych. Umowa została zawarta w ramach inwestycji polegającej na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1,2,3,4 z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Buforowej we Wrocławiu. Łączne wynagrodzenie spółki, które otrzyma od inwestora stanowić będzie wysokość całkowitego, poniesionego przez spółkę oraz zaakceptowanego przez inwestora kosztu wykonania obiektu. Zgodnie z umową łączna suma budżetu wraz z marżą wynosi: 22.206.698,48 zł. Na poczet wynagrodzenia, inwestor uprawniony będzie do zapłaty spółce zaliczki w wysokości 2.220.669,85 zł netto.

RAFAKO SA (WA:RFK) - aktualizacja informacji w sprawie negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron (WA:TPE) sp. z o.o.

17 października 2019 r. spółka działając poprzez podmiot zależny emitenta - spółkę pod firmą E003B7 Sp. z o.o. oraz spółka pod firmą Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. (zamawiający) zakończyły proces kluczowych uzgodnień dotyczących zmiany treści postanowień umowy z dnia 17 kwietnia 2014 r. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II.

W wyniku negocjacji uzgodniono, że w ramach kontraktu zostaną wykonane dodatkowe zadania. Strony uzgodniły, iż niezbędne będzie zawarcie aneksu do kontraktu, w szczególności dotyczącego jego wartości oraz harmonogramu realizacji budowy. W wyniku negocjacji, strony ustaliły, że cena netto określona w kontrakcie zostanie zwiększona o kwotę 52.308.355,89 zł.

FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING (WA:FSG) SA - umowy ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.

18 października 2019 r. zarząd emitenta poinformował o podpisaniu trzech umów ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny), przedmiotem których jest dostawa łańcuchów górniczych. Pierwsza z umów na wartość 1.562.687,28 CNY. Druga umowa na wartość 3.502.801,96 CNY. Trzecia umowa na wartość 3.083.976,56 CNY.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA - spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG (WA:PGN) Upstream Norway AS udziału w koncesjach wydobywczych

18 października 2019 rroku zarząd spółki powziął informację o spełnieniu warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w licencjach PL636 i PL636B od Wellesley Petroleum AS, zawierających złoże Duva w przedmiocie uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii.

ENTER AIR SA - zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o.

18 października 2019 roku pomiędzy spółką zależną Enter Air SA - Enter Air sp. z o.o. - a TUI Poland sp. z o.o. zawarta została dwuletnia umowa czarteru lotniczego (Lato 2020 - Zima 2020/2021 oraz Lato 2021 - Zima 2021/2022) dotycząca usług charterowych. Umowa została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2022 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Wartość szacunkowa umowy w pierwszym roku jej obowiązywania wynosi około 147 mln USD netto. Wartość szacunkowa umowy w drugim roku jej obowiązywania wynosi nie mniej niż około 147 mln USD netto.

ENTER AIR SA - zawarcie załącznika nr 3 do umowy pomiędzy Enter Air sp. z o.o. a TUI Poland sp. z o.o.

18 października 2019 roku pomiędzy spółką zależną Enter Air SA - Enter Air sp. z o.o. - a TUI Poland sp. z o.o. zawarty został Załącznik nr 3 wprowadzający zmiany do umowy czarteru lotniczego na sezon Lato 2019 - Zima 2019/2020. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2020 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Załącznika nr 3 wprowadza zmiany w zakresie programu bazowego Zima 2019/2020, zaś pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian. Wartość szacunkowa umowy w zakresie programu bazowego Zima 2019/2020 po wprowadzonej Załącznikiem nr 3 zmianie wynosi ok. 31.370.000 USD netto.

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne dotyczące komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail