Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
👀 Bezos, Buffett i Berkowitz: co zawierają ich portfele? Odblokuj dane

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (2/2017) Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Opublikowano 13.07.2017 12:09
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (2/2017) Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
 
MWIG40
-0,25%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
WIG
+0,04%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ENE
+0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

(PAP) Raport Bieżący nr 2/2017

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Centrum Medyczne Enel-Med (WA:ENE) Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku.
W raporcie bieżącym nr 1/2017, wyjaśniając przyczyny niespełniania przez Spółkę zasady II.Z.8., omyłkowo wskazano, że:
„Wobec tego, że w braku określenia kadencji członków Rady Nadzorczej w statucie, przepisy prawa przewidują wygaśnięcie mandatu z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, członkowie Rady Nadzorczej składając oświadczenia w zakresie spełniania kryteriów niezależności zgodnie z Załącznikiem nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej uznali, że prawo polskie przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji.”,
podczas gdy powinno być:
„Wobec tego, że jedynie w braku określenia kadencji członków Rady Nadzorczej w statucie, przepisy prawa przewidują wygaśnięcie mandatu z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, członkowie Rady Nadzorczej składając oświadczenia w zakresie spełniania kryteriów niezależności zgodnie z Załącznikiem nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej uznali, że prawo polskie nie przewiduje bardzo krótkiego wymiaru normalnych kadencji.”
Przyczyną korekty jest dostrzeżenie przez Zarząd oczywistej omyłki pisarskiej. W wyniku jej dostrzeżenia Zarząd Spółki postanowił niezwłocznie przedmiotowy raport skorygować. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie będzie przez Spółkę stosowana, albowiem dotychczasowe doświadczenie Spółki nie wskazuje na potrzebę utrwalania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w formie audio czy wideo. W ocenie Spółki realizacja nałożonych obowiązującymi przepisami prawa obowiązków informacyjnych poprzez przekazywanie raportów bieżących, zawierających treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz informację o ewentualnych zgłoszonych sprzeciwach, i zamieszczanie na stronie internetowej Spółki tych informacji umożliwia inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto, odstąpienie przez Spółkę od realizacji tej zasady zabezpiecza Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie wyrażać zgody na publikację swojego wizerunku, czy też prezentowanie ich wypowiedzi. Spółka nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 ani mWIG40.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez przewodniczącego komitetu audytu nie spełnia on kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwagi na to, że pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki czwartą kadencję, ale nie dłużej niż 12 lat. Zgodnie z pkt 1 lit. h Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej niezależną jest osoba, która nie pełniła funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji). Wobec tego, że jedynie w braku określenia kadencji członków Rady Nadzorczej w statucie, przepisy prawa przewidują wygaśnięcie mandatu z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, członkowie Rady Nadzorczej składając oświadczenia w zakresie spełniania kryteriów niezależności zgodnie z Załącznikiem nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej uznali, że prawo polskie nie przewiduje bardzo krótkiego wymiaru normalnych kadencji. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce wyodrębniono jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację systemu kontroli wewnętrznej. Osoby zatrudnione w tej jednostce nie podlegają bezpośrednio Zarządowi, jednakże mają zapewnioną możliwość bezpośredniego raportowania do Zarządu. Natomiast z uwagi na rozmiar i skalę działalności prowadzonej przez Spółkę wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcji audytu wewnętrznego nie jest uzasadnione. Powyższe zadania oraz funkcje są realizowane przez organy Spółki w ramach ich statutowych kompetencji oraz przez pracowników Spółki w ramach ich obowiązków pracowniczych.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i skalę działalności prowadzonej przez Spółkę w strukturze organizacyjnej Spółki nie wyodrębniono jednostek odpowiedzialnych wyłącznie za zarządzanie ryzykiem oraz nadzór zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcję audytu wewnętrznego.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i skalę działalności prowadzonej przez Spółkę w strukturze organizacyjnej Spółki nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej wyłącznie za funkcję audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i skalę działalności prowadzonej przez Spółkę w strukturze organizacyjnej Spółki nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za funkcję audytu wewnętrznego. Wobec tego ocena skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1., przedstawiana jest Radzie Nadzorczej wyłącznie przez Zarząd.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i skalę działalności prowadzonej przez Spółkę w strukturze organizacyjnej Spółki nie wyodrębniono jednostek odpowiedzialnych wyłącznie za zarządzanie ryzykiem oraz nadzór zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcję audytu wewnętrznego.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1., w oparciu o sprawozdania okresowo dostarczane przez Zarząd Spółki (lub pracowników wskazanych przez Zarząd). Rada Nadzorcza dokonuje oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki zapewnianie powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie jest uzasadnione. W walnym zgromadzeniu uczestniczy znaczna część akcjonariuszy, dysponujących ok. 70% ogólnej liczby głosów.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Zasada ta nie ma zastosowania, ponieważ w Spółce nie zostały przyjęte programy motywacyjne zakładające przyznanie jako składnik wynagrodzenia członków zarządu i kluczowych menedżerów opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (2/2017) Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail