🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 17.06.2024, 20:02
© Reuters Przegląd informacji ze spółek
APTP
-
ATTP
-
TARP
-
NWGP
-
TOR
-
UNTP
-

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 32,91 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 118,75 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 2,9 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 24 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 27 czerwca br.

Akcjonariusze Ronson Development SE zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 40,35 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 80,71 mln zł, na dywidendę, pod warunkiem, że że wypłata ta nie wpłynie na plany rozwojowe, podała spółka. Pozostałą część zysku netto za 2023 rok pozostawiono w spółce niepodzieloną.

Akcjonariusze Unimotu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 32,79 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 4 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 26 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 10 lipca br.

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PGE (WA:PGE) Dystrybucja na dostawę liczników zdalnego odczytu 1 i 3-fazowych dla odbiorców końcowych przyłączonych do sieci niskiego napięcia w zakresie części nr 2 (przetarg składał się z trzech części), podał Apator (WA:APTP). Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 92,7 mln zł. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o 34,2 mln zł. W związku z powyższym całkowita wartość oferty może wynieść 126,9 mln zł. Realizacja dostaw nastąpi w terminie 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Akcjonariusze Newagu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 43,2 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,96 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 24 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 16 sierpnia br.

Strony porozumienia dotyczącego przejęcia Sescomu, w tym EIF IX - subfundusz Polish Enterprise Funds SCA - ogłosiły przymusowy wykup 108 581 akcji spółki reprezentujących 5,17% kapitału zakładowego, co stanowi 3,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podał Sescom. Dzień przymusowego wykupu został ustalony na 20 czerwca 2024 r., zaś akcje będzie nabywać wyłącznie JSH Fundacja Rodzinna (podmiot kontrolowany przez prezesa spółki Sławomira Halbryta). Akcje objęte przymusowym wykupem będą nabywane po cenie 77,83 zł za sztukę.

Rada dyrektorów IMC podjęła decyzję, że Alex Lissitsa, który jest dyrektorem generalnym spółki od 2013 r., obejmie stanowisko przewodniczącego rady dyrektorów od 1 lipca 2024 r. i będzie odpowiedzialny za długoterminową strategię spółki i nadzorowanie jej realizacji. Z kolei Oleksandr Wierżihowskij, który od 2017 r. pełni funkcję dyrektora operacyjnego IMC, obejmie stanowisko dyrektora generalnego IMC i będzie odpowiedzialny za bieżące zarządzanie operacyjne, podała spółka. Jednocześnie Oleksandr Petrow, założyciel IMC i dotychczasowy przewodniczący rady dyrektorów, pozostanie członkiem tego organu.

Grupa Azoty (WA:ATTP) Polyolefins podpisała z 15 instytucjami finansowymi umowę zmieniającą do umowy stabilizacyjnej dotyczącej finansowania projektu inwestycyjnego Polimery Police, podała spółka. Na podstawie umowy zmieniającej strony uzgodniły warunki, na jakich instytucje finansowe będą udzielały finansowania projektu w kolejnym okresie obowiązywania umowy stabilizacyjnej, tj. do 31 lipca 2024 r.

Prezydent miasta Będzina odmówił wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przez EC Będzin Czysta Energia - spółkę zależną EC Będzin - przedsięwzięcia pn. "Budowa bloku energetycznego w wysokosprawnej kogeneracji opalanego paliwami alternatywnymi w EC Będzin Czysta Energia", podała spółka. Decyzja ta nie jest prawomocna ani ostateczna. EC Będzin Czysta Energia analizuje treść decyzji i wstępnie zamierza wnieść odwołanie.

Cl Games SE zawarło z Epic Games wiążące porozumienie dotyczące udzielenia dla Epic prawa wyłącznej globalnej dystrybucji kolejnej części gry "Lords of the Fallen" (robocza nazwa projektu "Project 3") na platformie PC przez cały cykl sprzedaży produktu, podała spółka. Data premiery gry planowana jest na 2026 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.