💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Mostostal Zabrze ma list intencyjny na kupno 30,8 mln nowych akcji Polwaksu za 30,8 mln zł

Opublikowano 27.05.2024, 11:04
© Reuters.  Mostostal Zabrze ma list intencyjny na kupno 30,8 mln nowych akcji Polwaksu za 30,8 mln zł
MSZ
-
PWXP
-

Warszawa, 27.05.2024 (ISBnews) -  Polwax zawarł z Mostostalem Zabrze list intencyjny dotyczący pozyskania finansowania dla spółki i zgodnie z treścią listu Mostostal Zabrze (WA:MSZ) zainteresowany jest objęciem 30,8 mln akcji spółki nowej emisji za 30,8 mln zł, podał Polwax.

"Dla realizacji celu strony ustaliły, że spółka zwoła najpóźniej w dniu 31 maja 2024 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. i w którego porządku obrad znajdzie się zasadniczo:

1) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 1 545 000 zł, o kwotę 1 540 000 zł, to jest do kwoty 3 085 000 zł poprzez emisję 30 800 000 akcji nowej emisji serii F, o wartości nominalnej 5 groszy każda, za cenę emisyjną jednej akcji nowej emisji w wysokości 1 zł, a zatem za łączną cenę emisyjną za wszystkie akcje nowej emisji w wysokości 30 800 000 zł;

2) objęcie akcji nowej emisji zostanie dokonane w zamian za wkład pieniężny, w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a oferta nabycia wszystkich akcji nowej emisji zostanie skierowana przez Spółkę wyłącznie do Mostostalu Zabrze;

3) wyłączenie prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki w stosunku do akcji nowej emisji, o której mowa powyżej;

4) stosowna do powyższych punktów zmiana statutu spółki;

5) zmiana składu rady nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z treścią listu intencyjnego Mostostal Zabrze deklaruje gotowość objęcia akcji na zasadniczych warunkach opisanych powyżej z tym zastrzeżeniem, że: (1) Mostostal Zabrze do dnia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przeprowadzi badanie prawne, finansowe i techniczne spółki i badanie to nie wskaże na istotne nieprawidłowości lub ryzyka dotyczące spółki; oraz (2) Mostostal Zabrze uzyska niezbędne zgody korporacyjne na objęcie akcji nowej emisji zgodnie z postanowieniami punktu 2 powyżej oraz (3) prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrazi zgodę na koncentrację lub stwierdzi, iż zgoda taka nie jest wymagana w odniesieniu do objęcia akcji nowej emisji na warunkach wskazanych powyżej" - podano.

Spółka zaznaczyła też, że strony w treści listu intencyjnego zobowiązały się do współpracy dla osiągnięcia celu i jednocześnie, mając na uwadze prowadzone negocjacje oraz proces due diligence spółki, który ma zostać przeprowadzony, strony zawarły odrębną umowę o zachowaniu poufności.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 351 mln zł w 2023 r.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 331,22 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.