Z ostatniej chwili
Investing Pro 0

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Akcje 07.10.2019 10:01
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
 
SPL1
-0,44%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
PKO
-0,94%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ENAE
+0,71%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ATRP
+0,84%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ATTP
-0,28%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
BDXP
+1,90%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

(PAP) Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 30 września do 6 października

ATREM SA (WA:ATRP) - zawarcie umowy przez spółkę zależną

30 września 2019 roku spółkę zależna od emitenta: Contrast sp. z o. o. zawarła ze spółką ENEA (WA:ENAE) Operator sp. z o.o. umowę na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)". Wartość wynagrodzenia spółki Contrast sp. z o.o. wynosi 16.800.000,00 zł netto.

STALEXPORT AUTOSTRADY SA - przyjęcie planu połączenia transgranicznego

30 września 2019 roku zarząd emitenta, działając wspólnie z jedynym członkiem zarządu jednoosobowej spółki zależnej emitenta, Stalexport Autoroute z siedzibą w Luksemburgu, przyjął plan połączenia emitenta ze Stalexport Autoroute polegającego na przejęciu całości majątku (zarówno mienia, jak i zobowiązań) Stalexport Autoroute przez emitenta.

DEKPOL SA - otrzymanie pozwolenia na budowę I etapu inwestycji Sol Marina w miejscowości Wiślinka

30 września 2019 roku spółka zależna emitenta - Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Sol Marina Sp. k. otrzymała, wydaną przez Starostę Gdańskiego, ostateczną decyzję o przeniesieniu na spółkę zależną pozwolenia na budowę w miejscowości Wiślinka. Pozwolenie na budowę obejmuje realizację I etapu inwestycji Sol Marina, w tym basen jachtowy z przystanią, kanałami, pomostami oraz zabudowę apartamentową wraz z układem drogowym i parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Łąkowej w miejscowości Wiślinka. Szacowana wartość przychodów uzyskanych z realizacji I etapu inwestycji wynosi ok. 120 mln zł netto.

TORPOL SA - informacja nt. współpracy z podwykonawcą

30 września 2019 roku została zawarta ze spółką Krakowskie Zakłady Automatyki SA (podwykonawca) umowa podwykonawcza dotycząca wykonania robót budowlanych branży automatyki SRK (sterowanie ruchem kolejowym) oraz projektów wykonawczych, składających się na realizowane przez emitenta w ramach konsorcjum na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA prace na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski w ramach projektu "Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk". Wartość Umowy wynosi 85 mln zł netto.

MCI CAPITAL SA - przyjęcie planu połączenia ze spółką zależną

30 września 2019 roku zarząd MCI CAPITAL SA podjął decyzję o zamiarze połączenia spółki ze spółką zależną MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyjął plan połączenia. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez spółkę przejmującą spółki przejmowanej, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.

MENNICA POLSKA SA - zamówienie znacznej wartości

30 września 2019 roku wpłynęło do spółki roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2020 monet powszechnego obiegu. Wartość zamówienia opiewa na łączną kwotę 82.637.081,95 zł.

4FUN MEDIA SA - znacząca umowa zawarta przez spółkę zależną (Screen Network SA)

30 września 2019 roku zarząd 4fun Media SA (WA:4FMP) powziął wiadomość o zawarciu umowy leasingu pomiędzy ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz Screen Network SA, w ramach której ING Lease zobowiązuje się do dokonania płatności w celu nabycia przedmiotów leasingu wybranych przez Screen Network SA oraz do oddania ich w leasing. Przedmiot leasingu będzie obejmować głównie ekrany wielkoformatowe LED. Łączny wartościowy limit umowy wynosi 11 milionów złotych przy możliwości wykorzystania środków przez Screen Network SA do dnia 4 września 2020 roku.

AWBUD SA - zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Instal-Lublin sp. z o.o.

30 września 2019 roku zarząd spółki został poinformowany przez Instal-Lublin Sp. z o.o. - spółka zależna emitenta - o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy o wykonanie robót budowlanych z Mostostal Warszawa (WA:MSWP) SA jako zamawiającym. Umowa została zawarta w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa hali widowiskowo - sportowej w Puławach, przy ul. Lubelskiej 59". W umowie spółka zależna zobowiązała się do wykonania w ramach realizacji inwestycji robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji wody lodowej, klimatyzacji i wentylacji. Za wykonanie przedmiotu umowy spółka zależna otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o iloczyn stałych i niezmiennych (ryczałtowych) cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji określonych w załączniku do umowy oraz faktycznie wykonanych przez spółkę zależną ilość robót, potwierdzonych przez zamawiającego (rozliczenie powykonawcze). Strony w umowie określiły szacunkową wysokość wynagrodzenia kosztorysowego spółki zależnej, które na dzień zawarcia umowy wynosi 7,85 mln zł netto.

SETANTA SA - podpisanie planu połączenia ze spółką ALL IN! GAMES Sp. z o.o.

30 września 2019 roku emitent wraz ze spółką ALL IN! GAMES Sp. z o.o. uzgodnił i podpisał plan połączenia spółek. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez emitenta spółki ALL IN! GAMES poprzez przeniesienie całego majątku ALL IN! GAMES na emitenta w zamian za nowo emitowane akcje emisji połączeniowej, które emitent wyda wspólnikom ALL IN! GAMES proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym ALL IN! GAMES.

VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI - zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej w Szwecji

1 października 2019 roku została zawarta umowa na wykonanie konstrukcji stalowej dwóch mostów w Szwecji ze szwedzkim kontrahentem. Szacunkowa wartość umowy wynosi 1.011.507,00 EUR netto.

BANK MILLENNIUM SA - wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Millennium SA z Euro Bank SA

1 października 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu połączenia Banku Millennium SA z Euro Bank SA oraz zmian statutu banku związanych z połączeniem.

ATREM SA - rejestracja połączenia emitenta ze spółką zależną Contrast Sp. z o.o.

1 października 2019 roku Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o wpisie w rejestrze przedsiębiorców połączenia spółki ze spółką Contrast Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie spółek nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, wobec tego, że spółka przejmująca posiadała 100% udziałów w spółce przejmowanej.

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI - otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności

1 października 2019 roku spółka otrzymała zamówienie na zaprojektowanie, wykonanie i dopuszczenie przez towarzystwo klasyfikacyjne na dwa kontenery hybrydowe typu offshore z funkcją redundacji mocy. Mają one zastosowanie m.in. na statkach morskich, holownikach i promach. Szacunkowa wartość zamówienia to 28.000 euro za sztukę, zaś wartość końcowa będzie wyliczona na podstawie ilości zastosowanych komponentów.

WIKANA SA (WA:WIK) - zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

1 października 2019 roku spółka zawarła z Gminą Miejską Świdnik umowę sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Świdniku o powierzchni 1,7014 ha. Wartość Umowy została określona na kwotę 6.670 tys. zł netto. Nabyta nieruchomość zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA - informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH

1 października 2019 r. zarząd spółki poinformował, że w związku z przyjęciem do realizacji kolejnego zamówienia złożonego przez Hunnebeck GmbH, łączna wartość obrotów w okresie od dnia 2 sierpnia 2019 r. do 1 października 2019 r. pomiędzy spółką a Hunnebeck wyniosła ok. 0,9 mln EUR. Na ww. wartość składają się zamówienia dotyczące dostaw na rzecz Hunnebeck, w szczególności elementy stalowe i płyty szalunkowe.

PRIMETECH SA zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z PBSz 1 sp. z o.o.

1 października 2019 r. zarząd PRIMETECH zawiadamił o zamiarze połączenia emitenta, jako spółki przejmującej, ze spółką 100% zależną - PBSZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako spółką przejmowaną).

ARCHICOM SA - zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

1 października 2019 r. zarząd emitenta poinformował, iż spółka z Grupy Archicom tj. Bartoszowice 1 sp. z o.o. (kredytobiorca) zawarła z PKO BP (WA:PKO) SA dwie umowy kredytowe w łącznej wysokości 52.994.000 zł, w tym w kwocie 51.494.000,00 zł na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Olimpia Port budynki M30-33".

UNIBEP SA (WA:UNIP) - zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej w Warszawie

1 października 2019 r. zarząd emitenta podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Zamawiającym jest Matexi Polska I sp. z o.o. Puławska Investment sp.k. Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną.

Wynagrodzenie emitenta za wykonanie inwestycji wynosi ok. 42,0 mln zł netto.

TRAKCJA PRKII SA - informacja o realizacji umowy sprzedaży spółki z Grupy Kapitałowej Trakcja (WA:TRKP)

1 października 2019 r. zarząd emitenta poinformował iż, została zrealizowana umowa zawarta przez spółkę AB Kauno Tiltai z siedzibą na Litwie, należącej do Grupy Kapitałowej Emitenta dotycząca:

• sprzedaży wszystkich udziałów w spółce UAB Pletros investicijos z siedzibą na Litwie w której AB Kauno Tiltai posiadała 100% udziałów;

• przeniesienia praw i obowiązków, w tym praw do roszczeń z tytułu wierzytelności, wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy AB Kauno Tiltai a Spółką. Nabywcą Spółki jest spółka litewska - SPV-39 UAB. Łączna kwota transakcji wyniosła 2,97 mln euro.

FERRUM SA - zawarcie przez spółkę zależną ZKS FERRUM umowy z Hyundai Engineering

2 października 2019 r. zarząd emitena poinformował, iż spółka zależna ZKS FERRUM SA podpisała ze spółką Hyundai Engineering Co., Ltd. SA oddział w Polsce umowę na dostawę przez ZKS FERRUM na rzecz zamawiającego zbiorników do magazynowania propylenu. Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 9,7 mln EUR netto.

P.A. NOVA SA - potwierdzenie sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. oraz P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o.

2 października 2019 r. zarząd P.A. NOVA SA potwierdza, że prawo własności 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. oraz P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o. przeszło z P.A. NOVA S.A. na Kupującego.

ED INVEST SA - umowa inwestycyjna ze SM GOCŁAW LOTNISKO

2 października 2019 r. zarząd ED invest S.A. zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową GOCŁAW LOTNISKO umowę o nazwie "Gocław-Wilga", tj. realizacji zabudowy mieszkaniowo - usługowej zlokalizowanej w rejonie ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wstępne koszty netto przedsięwzięcia szacowane są w przedziale od 42 mln zł i odnoszą się do powierzchni użytkowej szacowanej od 5600 mkw. do 8150 m.kw.

CFI HOLDING SA - zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną emitenta

2 października 2019 r. zarząd CFI Holding SA informuje, iż w dniu 1 października 2019 roku spółka zależna emitenta - Central Fund of Immovables sp. z o. o. zawarła umowy dzierżawy obiektów hotelowych położonych w Krakowie: Best Western Express i Best Western Premier, oraz w Poznaniu Grand Royal Hotel.

BUDIMEX SA - podpisanie umowy amortyzowanego kredytu odnawialnego przez Budimex (WA:BDXP) Nieruchomości Sp. z o.o.

3 października 2019 r. zarząd Budimeksu SA został poinformowany o zawarciu przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka zależna) z Santander Bank Polska (WA:SPL1) SA umowy amortyzowanego kredytu odnawialnego do kwoty 120.000.000 złotych na finansowanie / refinansowanie kosztów zakupu gruntów oraz projektów deweloperskich realizowanych przez spółkę.

DEKPOL SA - zawarcie umowy o generalne wykonawstwo hali produkcyjno-magazynowej z Inter Metal sp. z o.o.

3 października 2019 r. zarząd Dekpol SA informuje, że 2 października 2019 r. zawarł z Inter Metal sp. z o.o. (inwestor) umowę generalnego wykonawstwa hali produkcyjno-magazynowej w Inowrocławiu. Wynagrodzenie netto należne spółce wynosi ok. 3,5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2018.

PROJPRZEM MAKRUM SA - odstąpienie od umowy zawartej przez spółkę zależną emitenta

03 października 2019 r. zarząd PROJPRZEM MAKRUM SA informuje, o odstąpieniu 02 października 2019 r. przez PREH Car Connect Polska Sp. z o.o. (zamawiający), od umowy na realizację inwestycji pn.: "BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ z BUDYNKIEM SOCJALNO - BIUROWYM, zawartej z Projprzem (WA:PJP) Budownictwo Sp. z o.o., z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za dotychczas wykonane prace i poniesione koszty.

UNISERV-PIECBUD SA - zawarcie znaczącej umowy

03 października 2019 r. zarząd spółki informuje, że 02.10.2019r. została podpisana umowa pomiędzy Grupa Azoty (WA:ATTP) Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. i UNISERV S.A.(wykonawcy) a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo w celu dostosowania do norm emisyjnych oraz modernizacji Kotła K3 w tym: zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji. Wartość umowy: 67.606.950,00 PLN brutto. Ostateczny termin realizacji Umowy: 31.10.2021 r.

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - zawarcie umowy dystrybucyjnej

3 października 2019 r. została podpisana przez zarząd Spółki umowa z niemiecką firmą farmaceutyczną dotycząca współpracy w zakresie dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Spółki o nazwie handlowej ONKO BCG. Na podstawie Umowy Emitent udzielił Dystrybutorowi prawa do sprzedaży i dystrybucji ONKO na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, po uzyskaniu rejestracji Produktu na tym rynku.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA - zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

4 października 2019 r. spółka zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę na wykonanie zadania pn. Wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wartość umowy: 199,90 mln zł brutto.

TORPOL SA - zawarcie z Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. umowy na wykonanie robót budowanych

4 października 2019 r. emitent - lider konsorcjum oraz Zakłady Automatyki KOMBUD SA (partner) zawarły umowę z Elektrownią Ostrołęka Sp. z o.o. (inwestor) na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C. Wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji umowy wynosi ok. 178,8 mln zł netto, z czego udział emitenta wynosi ok. 163,7 mln zł netto.

ARCHICOM SA - zawarcie umowy przez spółkę zależną

4 października 2019 r. spółka zależna emitenta Archicom Sp. z o.o. Realizacja Inwestycji spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (zamawiający) zawarła ze spółką pod firmą Opex SA (wykonawca) umowę, której przedmiotem jest wybudowanie 248 lokali mieszkalnych w ramach inwestycji mieszkaniowej przy ul. Racławickiej we Wrocławiu. Wynagrodzenie dla wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi netto 56 190 000 PLN.

TESGAS SA - zawarcie szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA

4 października 2019 r. emitent powziął informację, iż w okresie od 14 czerwca 2019 r. do 4 października 2019 r. zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA (zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 7.341.800,00 zł netto. Umową o największej wartości jest umowa z 2 października 2019 r. zawarta pomiędzy emitentem a zamawiającym, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania Budowa stacji gazowej Boników. Za wykonanie przedmiotu umowy emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 2.553.300 zł netto.

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
 

Artykuły powiązane

Kalendarium ISBnews
Kalendarium ISBnews Przez ISBnews - 28.11.2022 3

WTOREK, 29 listopada --Erbud otwiera zakład produkcyjny MOD21 w Ostaszewie k/Torunia --08:30: Śniadanie prasowe PKN Orlen (WA:PKN) nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa online...

Dodaj komentarz

Wytyczne dotyczące komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail