Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
Noworoczna PROMOCJA: do 40% ZNIŻKI na InvestingPro+ SKORZYSTAJ Z OFERTY

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Akcje 03.12.2018 10:20
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
 
PKN
+3,75%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
BDXP
+0,36%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
BRG
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
EEX
-0,32%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ERB
-0,78%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
FERR
+4,85%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

(PAP) Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 26 listopada do 2 grudnia

EKO EXPORT SA (WA:EEX) - zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej ( Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) w rok 2019.

Zarząd emitenta informuje, że 26 listopada 2018 r. potwierdziliśmy dostawy naszych produktów na rynek Europy Północnej w 2019 rok. Całkowita wielkość zamówień na 2019 rok wynosi 2 133 tys. EUR, tj. ca 9,2 mln zł.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA - rejestracja połączenia ze spółką zależną

26 listopada 2018 Zarząd ROPCZYCE SA (WA:RPCP) powziął wiadomości o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia emitenta ze spółką zależną ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Service"). Jako że emitent był jedynym wspólnikiem ZM Service połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

KRYNICKI RECYKLING SA (WA:KRCP) - zawarcie znaczącej umowy handlowej

27 listopada 2018 roku spółka podpisała umowę strategicznej współpracy handlowej ze spółką CP Glass SA. Umowa obejmuje dostawy stłuczki, które będą realizowane w 2019 roku, a jej szacunkowa wartość wynosi 18,35 mln zł netto, przy czym wartość rzeczywista uzależniona będzie od faktycznie zrealizowanych dostaw.

PKP CARGO SA - zawarcie umowy z PKP PLK SA

27 listopada 2018 r. spółka podpisała umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, obowiązującą od 9 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2019 r. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019. Umowa daje możliwość wykorzystania przez PKP CARGO SA zamówionych tras pociągów w rozkładzie jazdy. Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 690,6 mln zł netto (849,5 mln zł brutto). Jest to umowa cykliczna, zawierana przez spółkę corocznie.

FERRUM SA (WA:FERR) - informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM SA a LOGSTOR

W związku z podpisaniem 27 listopada 2018 r. kolejnego pakietu zamówień o szacunkowej wartości ok. 1 mln EUR netto na dostawy przez emitenta rur stalowych czarnych na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej LOGSTOR, szacunkowa wartość zamówień od 9 kwietnia 2018 r. wyniosła równowartość ok. 34 mln zł netto. Największym zamówieniem z tego okresu jest zamówienie na dostawy rur stalowych czarnych na rzecz LOGSTOR Polska Sp. z o.o. potwierdzone do realizacji dnia 19 września 2018 r. o równowartości ok. 10 mln zł netto z terminem realizacji do końca września 2018 r.

DEKPOL SA - zawarcie umowy o roboty budowlane z podmiotem z Grupy Kapitałowej Marvipol (WA:BAHP) Development

27 listopada 2018 r. do spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa na roboty budowlane zawarta z PDC Industrial Center 82 sp. z o.o., której przedmiotem jest budowa hali magazynowo-biurowej w miejscowości Opacz Kolonia. Wynagrodzenie płatne w euro wynosi na dzień zawarcia umowy równowartość ok. 3,5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za 2017 rok. Ponadto emitent poinformował, że w październiku 2018 r. została zawarta z innym podmiotem z Grupy Kapitałowej Marvipol Development tj. PDC Industrial Center 59 sp. z o.o. umowa na budowę hali magazynowo-biurowej w Warszawie. Wynagrodzenie netto płatne w euro wynosi na dzień zawarcia umowy równowartość ok. 3,8% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za 2017 rok.

WASKO SA (WA:WASP) - informacja o wyborze oferty spółki jako najkorzystniejszej

27 listopada 2018 r. zarząd spółki poinformował o wyborze oferty emitenta w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów pn: Rozbudowa macierzy na potrzeby projektu Twój e-PIT. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa przestrzeni dyskowej wraz z usługą montażu oraz konfiguracji dostarczonych elementów. Łączna wartość oferty wynosi 6 099 201,00 zł brutto.

INTERBUD-LUBLIN SA (WA:ITB) - zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokali usługowych

27 listopada 2018 r. zarząd emitenta poinformował, że spółka zależna Rupes sp. z o.o. zawarła z osobą fizyczną umowę sprzedaży dwóch lokali usługowych o powierzchni ok. 140 m2 i 78 m2 wraz z dziesięcioma miejscami postojowymi zlokalizowanymi w Lublinie za łączną cenę ok. 2,1 mln zł netto.

VOTUM SA (WA:VOT) - zgoda rady nadzorczej na nabycie 100% akcji w DSA Investment SA

28 listopada 2018 r. rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki i nabycie przez VOTUM SA 100% akcji w DSA Investment SA tj. 1 000 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, za łączną cenę nie niższą niż 9 100 000,00 zł i nie wyższą niż 11 200 000,00 zł z możliwością skorygowania ceny sprzedaży w zależności od zysku osiągniętego przez tę spółkę w latach obrotowych 2018 i 2019.

DGA SA - podpisanie umowy na realizację projektu pt. Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III

28 listopada 2018 r. zarząd spółki poinformował o podpisaniu umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu pt. Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III. Umowa realizowana będzie przez DGA SA (WA:DGA) jako lidera, w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu. Całkowita wartość umowy wynosi 5 039 959,10 zł (kwota przypadająca na DGA SA to min. 2 530 000 zł), w tym dofinansowanie wynosi 100%.

FEERUM SA - zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Feerum SA 27 listopada 2018 roku podpisał z EPICENTR K LLC z siedzibą w Kijowie (Ukraina) (zamawiający) umowę sprzedaży kompleksu silosów zbożowych. Łączna wartość Umowy wynosi 13.304.497,62 Euro (tj. 57.101.573,34 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 2018 roku).

Zarząd Feerum SA 27 listopada 2018 roku podpisał z EPICENTR K LLC (zamawiający) umowę sprzedaży pięciu kompleksów silosów zbożowych. Łączna wartość Umowy wynosi 35.587.902,35 Euro (tj. 152.739.718,10 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 2018 roku).

BERLING SA (WA:BRG) - zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki

26 listopada 2018 r. zakończyło się przyjmowanie zapisów w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. W odpowiedzi na wezwanie złożono zapisy na łącznie 187 027 akcji spółki. Rozliczenie transakcji nabycia akcji ma nastąpić 4 grudnia 2018 r.

ERBUD SA (WA:ERB) - zawarcie umowy wykonanie robót budowlanych o wartości 139,1 mln zł netto przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej

29 listopada 2018 r. spółka PBDI SA (podmiot zależny w 90% od emitenta), działając w konsorcjum firm, zawarła z Miastem Bydgoszcz oraz Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy umowę na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego.

JWW INVEST SA (WA:JWW) - podpisanie znaczącego zamówienia.

Zarząd spółki JWW Invest SA 30.11.2018 r. powziął informację o podpisaniu zamówienia ze spółką Budimex (WA:BDXP) SA, Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna, na próbę ciśnieniową kotła w Elektrowni Turów. Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi 2.152.840,00 PLN.

FAMUR SA (WA:FMF) - wybór oferty spółki na dostawę 96 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej dla PGG SA.

30 listopada 2018 r. zarząd FAMUR SA powziął ostateczną informację o wyborze oferty spółki przez Polską Grupę Górniczą SA. W wyniku postępowania przetargowego, wartość oferty emitenta wyniosła 44 417 886,17 zł netto.

WIKANA SA (WA:WIK) - pozyskanie przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

Zarząd WIKANA SA informuje, że 30 listopada 2018 r. spółka zależna WIKANA PRIM Spółka z o.o. PANORAMA Sp.k. - zawarła z mBankiem Hipotecznym SA umowę kredytu budowlano - w kwocie 34,9 mln zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą "WIKANA SQUARE".

PKN ORLEN (WA:PKN) SA - złożył wniosek do Komisji Europejskiej w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS SA.

30 listopada 2018 roku PKN ORLEN SA złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgłoszenie koncentracji z zarysem obszarów objętych środkami zaradczymi w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej przez spółkę nad Grupą LOTOS SA z siedzibą w Gdańsku.

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail