Z ostatniej chwili
0
Wersja bez reklam. Zwiększ swoją satysfakcję z korzystania z serwisu Investing.com. Zaoszczędź aż 40% Więcej szczegółów

DĘBICA (1/2019) Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Gospodarka19.12.2019 18:01
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. DĘBICA (1/2019) Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

(PAP) Raport Bieżący nr 1/2019

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Firma Oponiarska Dębica (WA:DBC) Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA informuje, że podjął decyzję o aktualizacji informacji na temat stanu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Spółka rozpoczęła stosowanie następujących zasad szczegółowych:

- zasada I.Z.1.8. (Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców);

- zasada II.Z.8. (Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.).

Zmianie uległy również wybrane komentarze odnoszące się szczegółowo do stosowania / nie stosowania poszczególnych zasad.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie stosuje tej zasady wobec niestosowania zasady II.Z.1.

I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Na stronie internetowej znajduje się zakładka „Kalendarium”, w której zawarto daty publikacji raportów okresowych. W miarę zaistnienia innych istotnych zdarzeń korporacyjnych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów będą tam wpisywane inne informacje.

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie publikuje materiałów informacyjnych na temat strategii oraz dodatkowych informacji (np. komentarzy) dotyczących jej wyników finansowych. Wybrane elementy strategii Spółki oraz jej wyniki finansowe są dostępne w raporcie rocznym, w tym w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, stanowiącym wyodrębnioną część rocznego sprawozdania zarządu z działalności Spółki. Na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje inwestorskie, są publikowane dane finansowe do pobrania (plik Excel) oraz raporty roczne.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

Nie ma zastosowania.

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia (por. wyjaśnienie do zasady IV.Z.2), w związku z powyższym nie będzie publikować tej informacji na stronie internetowej.

I.Z.1.18. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Spółka publikuje na swojej stronie informacje o powodach zarządzenia przerwy, o ile zostanie o nich poinformowana przez wnioskodawcę.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie publikuje na swojej stronie internetowej pytań akcjonariuszy skierowanych do zarządu w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (podczas obrad walnego zgromadzenia), odpowiedzi bądź przyczyn nieudzielenia odpowiedzi na te pytania. Jednocześnie Spółka publikuje na swojej stronie internetowej odpowiedzi na pytania zadawane przez akcjonariuszy w trybie art. 428 § 6 k.s.h., tj. poza walnymi zgromadzeniami. Zgodnie z odrębnymi przepisami są one publikowane na stronie internetowej w zakładce Relacje inwestorskie / Raporty / Raporty Bieżące.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Ze względu na koszty rejestracji i upublicznienia na stronie internetowej nagrań z przebiegu obrad walnych zgromadzeń, Spółka zdecydowała się poprzestać na dotychczas stosowanej przejrzystej i efektywnej polityce informacyjnej dotyczącej przebiegu obrad.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie opracowała szczegółowego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu, w związku z czym spółka nie zamieszcza tych informacji na stronie internetowej.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Rada Nadzorcza będzie oceniać każdorazowo, czy zasiadanie w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki spoza grupy kapitałowej nie powoduje konfliktu interesów.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W Spółce funkcjonuje jedynie komitet audytu. Składa się on przynajmniej z trzech członków, z których większość spełnia kryteria niezależności.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem mają charakter rozproszony i są realizowane przez różne piony operacyjne.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Z uwagi na brak wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego stosowanie przedmiotowej zasady przez Spółkę nie jest możliwe.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Z uwagi na brak wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego stosowanie przedmiotowej zasady przez Spółkę nie jest możliwe.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Z uwagi na brak wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego stosowanie przedmiotowej zasady przez Spółkę nie jest możliwe.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W ocenie Spółki powszechnie dostępna transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie jest oczekiwana przez akcjonariuszy.

IV.Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zarząd nie przedstawia uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia prezentacji. Akcjonariusze otrzymują pisemne sprawozdanie finansowe i raport roczny. Prezes Zarządu odczytuje na walnym zgromadzeniu zawarty w raporcie rocznym list do akcjonariuszy, w którym ogólnie omawia sytuację spółki, w tym sytuację finansową.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie posiada sformalizowanych, wewnętrznych regulacji określających kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także wskazujących zasady postępowania w przypadku jego pojawienia się lub możliwości jego zaistnienia.

Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nie ma zastosowania.

W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Nie ma zastosowania.

Zasada nie dotyczy Spółki. W chwili obecnej w Spółce nie funkcjonują bowiem programy motywacyjne powiązane z akcjami spółki.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W sprawozdaniu podane jest wynagrodzenie każdego z członków zarządu, ale nie jest opisywania polityka wynagrodzeń.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

DĘBICA (1/2019) Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne dotyczące komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Zastrzeżenie: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail